Gentofte Børnevenners diplomuddannelse i ledelse

Gentofte Børnevenner tilbyder en diplomuddannelse i ledelse for ledere og ledertalenter. Dette for at sikre et stærkt lederkorps, der kan styrke den  høje kvalitet i vores institutioner.  Al forskning viser, at en institution af høj kvalitet er med til at styrke børnenes trivsel og udvikling og højner medarbejdernes ressourcer. Vores diplomuddannelse efterlever også de krav, kommunen stiller til ledernes uddannelsesniveau. På diplomuddannelsen vil du som studerende få tildelt en personlig Studie Coach, som vil være supervisor og faglig sparringspartner igennem hele uddannelsen. Der vil være netværksgrupper på forløbet, hvor du løbende kan sparre med medstuderende og derudover nyde godt af et stærkere netværk i dine daglige ledelsesopgaver. Endeligt er der tilknyttet en studieportal med værktøjer, faglitteratur, øvelser med mere.

Eksamen efter hvert modul
Hvert dobbelt modul afsluttes med 2 eksaminer på baggrund af en synopsis på 6 sider efterfulgt af en mundtlig eksamen, hvilket svarer til 5 ECTS point pr. eksamen. Uddannelsen kan bruges som et led i en Diplomuddannelsen DOL. Der kan tages flere moduler for på den måde at opnå en komplet diplomuddannelse i ledelse. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge, det ligger dog fast, at specialet kommer til sidst.

Vi tilbyder:

  • Adgang til studieportal (faglitteratur, værktøjer
  • Studie Coach og fagligt netværk
  • Mulighed for en fuld diplomuddannelse
  • Big Five Personlighedstest

Hvem er det for? Institutionsledere, souschefer, afdelingsledere og ledertalenter, der er ansat i en institution tilknyttet Gentofte Børnevenner.

Hvor foregår det? Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte

Hvor ofte er der undervisning? Ca. 1 gang om måneden

Hvad koster det?

Dobbeltmoduler: Udgift til CCC 18.100,- Tilskud fra GBV 12.066,- Institutionen betaler 6.034,- ex. Moms

Enkeltmoduler: Udgift til CCC 9.050,- Tilskud fra GBV 6.033,- Institutionen betaler 3.017,- ex. Moms

Eksamensmodul: Udgift til CCC 18.100,- Tilskud fra GBV 12.066,- Institutionen betaler 6.034,- ex. Moms

Vil du vide mere? Så kontakt CCC på [email protected]

MODULER

Moduloversigt – OBS de kan tages i vilkårlig rækkefølge

Det coachende & personlige lederskab – dobbeltmodul

Det coachende lederskab

Når forandringens vinde blæser kommer ledelsen ALTID under pres. I disse situationer kalder medarbejderne, bestyrelsen, forældrene og børnene på ledelse. Hér handler det i særlig grad om at forstå, hvordan og hvornår der skal interveneres således, at udfordringer bliver mødt og løst. Her skal man kunne trække på egne ressourcer – men i særdeleshed også på sit netværks ressourcer. For at muliggøre dette, skal man have en stærk fornemmelse for sin organisation og kende sine handlemuligheder: Man skal kunne spørge og lytte kvalificeret, og herigennem styrke sin dialogiske kapacitet, hvilket er dette moduls omdrejningspunkt.

Modul 1. giver en større selvindsigt og derved en væsentlig forståelse for, hvordan man som leder selv håndterer pres og forandringer. Hvordan man bruger egne og andres ressourcer og dermed bedst agerer og håndterer det ydre pres. På dette modul vil vi derfor arbejde med de tre forskellige forståelseshorisonter, der har præget ledelseslitteraturen, terapien og coachingtilgangene de sidste 50 år.

Den studerende vil her lære at arbejde med kognitive spørgsmålstyper og dialogformer, fordi disse er særligt egnede til at skabe indsigt, præcision og stabilitet i organisationen. Derudover vil vi arbejde med psykodynamisk teori og praksis, fordi denne teoriretning er særlig velegnet til at skabe samhørighed og omsorg. Sidst, men ikke mindst, vil vi arbejde med de moderne socialkonstruktionistiske teorier og spørgeformer, fordi disse har vist sig særligt egnede til samskabelse og forandringsledelse. herunder indgår dels den narrativ tilgang (jvf. Eksternalisering og bevidning, m.m.) og den systemiske tilgang (jvf. Systemisk coaching, dobbelt bind, feedback loops, mønstergenkendelse, passende forstyrrelser, samskabelse, etc.). Efter endt modul vil den studerende have en klar fornemmelse for, hvordan de tre dominerende teoriretninger; kognitiv, psykodynamisk og systemisk/narrativ kan bruges til forskellige coachende formål og supplere hinanden efter behov i den praktiske virkelighed, hvor forældre skal inddrages, medarbejderne superviseres/konflikthåndteres og børnene hjælpes.

Det personlige lederskab

For at skabe et professionelt og stærkt lederskab skal dette sættes i perspektiv og reflekteres. På modulet skaber vi et refleksivt rum, hvor den enkelte eders forcer og udfordringer kan blive diskuteret og undersøgt med referencer til andre lederes og til den bestående litteratur. Vi vil således stille skarpt på den enkelte leders selvbilleder og udfordre ulemper og udviklingsmuligheder. På dette modul vil den enkelte leder finde sin ledelsesstil – og denne stils forcer. Endvidere vil de studerende få en personlighedstest, der vil afdække deres personlige træk. Herigennem får den studerende større indsigt i sig selv og hvilke personlige karakteristika de skal være opmærksom på. Personlighedstesten giver den studerende et godt redskab til i at forstå, hvordan den enkelte indgår i teams og hvordan personligheder generelt interagerer med hinanden og i grupper. Deltagerne vil således også kunne anvende denne viden om personlighedstræk i forhold til samarbejdsrelationer, håndtering af forskellige medarbejdere mv. Testen udfyldes elektronisk via et tilsendt link. Resultatet er personligt, og der gives en individuel tilbagemelding til deltagerne.

Kommunikation & personaleledelse – dobbeltmodul

God kommunikation skaber sammenhold og minimerer mængden af misforståelser og frustrationer. Kommunikation og personaleledelse er således stærkt afhængige størrelser, der skal supplere hinanden og skabe samhørighedsfølelse og overskud på arbejdspladsen. På dette modul arbejder vi med gængse kommunikationsstrategier, som ledelsesværktøjer og deres samspil til personaleledelsesdelen. Den studerende vil her erhverve sig et reflekteret forhold
til personaleledelsen som selvstændig disciplin, men også kunne sætte den i perspektiv til ledelseskommunikation generelt. Deltagerne oparbejder kompetencer til at udvikle kommunikation med bestyrelsesmedlemmer, forældre, m.m. kolleger, medarbejdere og overordnede chefer, med fokus på at håndtere og forstå hinandens udgangspunkter gennem åbenhed og gensidig tillid. Der opnås indsigt i egne kommunikationsmønstre gennem en øget refleksion og selvbevidsthed, og der udvikles effektive kommunikationsfærdigheder. Der opnås handlekompetencer inden for forskellige kommunikative perspektiver, for herigennem at få mulighed for at udforske forskellige ledelsesidealer- og -identiteter. Således styrkes deltagernes refleksionskompetencer gennem invitationer til at forholde sig til praksisnære eksempler i form af øvelser, træning og dialog på holdet, hvorigennem læringsforankring og  praksisudvikling udgør det centrale sigt. Deltagernes indsigt og forståelse for de organisatoriske mønstre, som bevæger sig mellem medarbejdere, ledere og organisationen som helhed, opøves.

Forandringsledelse & projektledelse – dobbeltmodul

At skabe forandringer eller at styre forandringer, uden at dette skaber frustrationer, nervøsitet, diffus irritation og stress er kompliceret. På dette modul lærer den studerende værktøjerne bag forandringsledelse og de relaterede værktøjer til projektledelse, således at overgange og forandringer kan planlægges og styres uden organisationsudmattelse og stress. Forandringer og projekter er en del af den ledelsesmæssige hverdag – efter endt modul kan den enkelte lede organisationen igennem forandringer og projekter. Modulet udvikler deltagerens kompetencer til at analysere, tilrettelægge, tilpasse og lede projekter, og forstå og anvende projekterne som dynamiske og integrerede dele i selvejende institutioner. Herved skærper deltagerne deres fokus på vilkårene for projektledelse og ledelse af projektledelse, og formår at reflektere nuanceret over deres forskellige betydninger for såvel det organisatoriske niveau som egen
ledelsesmæssige praksis. Gennem træning i værktøjer og konkrete metoder knyttet til sikker og effektiv styring af projekter bibringes deltagerne viden om og erfaring med at systematisere og formalisere projektarbejdsformen, som en forudsætning for at kunne styre projektet succesfuldt fra start til slut.

Innovation, organisation & styring – dobbeltmodul

Hvordan styrer man organisationsdesignet og innovationsprocesserne, således, at de understøtter institutionens formål? På dette modul stiller vi skarpt på, hvordan organisationsdesign i højere grad understøtter innovation og dermed den pædagogiske kvalitet. Elementer som konstruktive forstyrrelser og produktiv innovation vil være gennemgående temaer. Nærmere bestemt udfolder vi på dette modul forskellige typer af innovationsprocesser, en række bud på organisationsmodeller og nogle herskende styringsteknologier – hvorom det gælder at deltagerne dels skal arbejde med at identificere deres egen foretrukne organisationsmodel og styringsteknologi, samt hvilken innovationsproces de vil anlægge ift et givent udviklingsinitiativ, og dels udforske hvilke ændringer, der skal til for at komme forbi de tærskler, hvor den aktuelle organiseringsform og styringsteknologi kolliderer eller ikke reelt matcher den ønskede innovative proces. Således vil deltagerne på dette modul inddrage en case omkring dels deres egen institution og undersøge grundkomponenterne i organisationen, dels deres egen ledelsesstil og klargøre hvilke teknologier, som denne baseres på mhp at levere en handleplan, som skitserer, hvad der muliggør, og hvad der vanskeliggør indfrielsen af det ønskede og evt. planlagte udviklingsinitiativ. Kort sagt sigter modulet på, at bibringe deltagerne en større forståelse for og indblik i, hvad der hæmmer, og hvad der fremmer konkrete målsætninger.

Lederen som filosof – enkeltmodul

På dette modul undersøger vi, hvordan filosofien som inspirationskilde kan hjælpe os med at forstå ledelsessituationen. Filosofien som videnskab har den fordel, at den ikke er låst fast til en enkelt metode eller et enkelt perspektiv. Filosoffen er den, der forholder sig til de andre metoder og perspektiver på virkeligheden for at vurdere, hvornår og hvordan de forskellige perspektiver skal eller bør bruges. På samme måde skal den moderne leder hele tiden kunne forholde sig til de forskellige perspektiver institutionen ses igennem (fx økonomiske, juridiske, etiske eller kommunens, bestyrelsens eller børnenes) for derigennem at kunne prioritere, hvornår fx det økonomiske tæller højere end det etiske – eller hvornår børnenes perspektiv er vigtigere end bestyrelsens.

Speciale – enkeltmodul

Specialemodulet er svarende til 15 ECTS point. Hele forløbet kan afsluttes med et eksamensmodul, hvor hovedopgaven skrives som grundlag for en mundtlig eksamen.