Gentofte Børnevenners bestyrelseskurser

Gentofte Børnevenner har i samarbejde med Copenhagen Coaching Center (CCC) og Følgeskabet lavet en række kursustilbud for at støtte op om bestyrelsesarbejdet ude i institutionerne.

Vi anbefaler alle bestyrelsesmedlemmer at tage på vores obligatoriske bestyrelseskursus, som vi tilbyder et par gange om året. De øvrige kurser kan søges, når og hvis der opstår behov for særlig støtte eller sparring i bestyrelsesarbejdet.

Hvem er det for? Medlemmer af bestyrelser i institutioner, der er tilknyttet Gentofte Børnevenner.

Hvad koster det? Se prisen under det enkelte kursus.

Hvornår? Det obligatoriske bestyrelseskursus udbydes 2 gange årligt.  Det er som regel i marts og november måned.  Vi sender tilmeldingslink ud til alle bestyrelsesformænd, så snart planlægningen er faldet på plads.

Hvordan? Man søger om tilskud til kurserne ved at rette henvendelse til Gentofte Børnevenners direktør Sabina Holm Larsen på [email protected].

Obligatorisk bestyrelseskursus

På introduktionskurset er der fokus på, hvad det vil sige at være med i en bestyrelse i en af vores selvejende institutioner, samt få en forståelse af, hvad selvejet er, hvad Gentofte Børnevenner er, og hvad medlemskabet af Gentofte Børnevenner omfatter. Der vil være en introduktion til Gentofte Børnevenners arbejde, et kort oplæg om personalejura og økonomi, samt det ansvar og de opgaver, der er forbundet med at være i en bestyrelse. Herudover vil bestyrelsesmedlemmerne få en forståelse af, hvilken rolle udpegede medlemmer har ift. resten af bestyrelsen. Kurset udbydes 2 gange om året i Gentofte Børnevenners sal på Smakkegårdsvej.

Pris: Udgift til CCC 6.800,- Tilskud fra GBV 6.800,- Institutionen betaler 0,-

Forældreinvolvering – inspiration og redskaber

Dette kursus er et grundkursus i hvordan bestyrelsen udvikler et stærkt fællesskab og styrker en aktiv deltagende forældrekultur. På kurset får bestyrelsen indblik i og redskaber til at aktivere den energi og virkelyst der er hos børn og voksne, til på endnu bedre vis at fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Bestyrelsen introduceres til hvad et godt læringsmiljø er og hvilke betydningsfulde medskabende rollemodeller, man som forældre er. Vi ser på hvor i samarbejdet at forældrene kan folde deres medskabende rolle ud, hvordan forældre og pædagoger bedst supplerer hinanden i samarbejdet og bestyrelsen præsenteres for en række leveregler, hvoraf de vælger den de tænker bedst muligt fremmer en lokal stærk forældrekultur. Kurset har en varighed af ca. 3 timer.

Deltagere: forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter, ledere og souschefer.

Pris: Udgift til Følgeskabet 8.400,- Tilskud fra GBV 5.600,- Institutionen betaler 2.800,- ex. moms

Bestyrelsessparring

På dette kursus har bestyrelserne en konsulent fra Copenhagen Coaching Center med på et bestyrelsesmøde til brug for sparring ift. til det, der fylder lige nu for den enkelte bestyrelse.

Det kan være konkret sparring ift. til en forandringsproces, rekruttering af en ny leder, hvordan forventninger afstemmes ift. bestyrelsens roller og opgaver eller et helt andet selvvalgt tema.

Pris: Udgift til CCC 6.800,- Tilskud fra GBV 4.533,- Institutionen betaler 2.267,- ex. moms

Rekruttering

Der arbejdes med det formelle ansvar som bestyrelsesmedlem, herunder hvordan regnskabet skal læses, hvilke nøgletal og punkter, der bør være opmærksomhed på for at sikre, at bestyrelsen har et overblik, og kan følge med i, hvordan økonomien udvikler sig? Der er desuden fokus på, hvordan forventninger afstemmes i forhold til bestyrelsens og ledelsens rolle og opgaver, herunder hvad bestyrelsen skal forholde sig til og have en mening om, og hvad den skal overlade til ledelsen. En ting er, at kunne læse de nedskrevne regler for bestyrelsesarbejdet, og hvordan denne lovformeligt arbejder sammen med ledelsen, noget andet er, at arbejde sammen i det daglige. Kurset vil også arbejde med det, der kan være på spil mellem linjerne og derved tage sit afsæt i de foregående moduler, forstået på den måde, at den læring der ligger deri, er med til at gøre ansvar og rolle i hhv. ledelse og bestyrelse lettere at arbejde med.

Pris: Udgift til CCC 6.800,- Tilskud fra GBV 4.533,- Institutionen betaler 2.267,- ex. moms

Ansvar og roller i bestyrelser

Kursets faglige udgangspunkt er forandringskommunikation og forandringsledelse. Der stilles her skarpt på de virkemidler bestyrelsen kan gøre brug af – hvad der bør gøres, og hvad bestyrelsen skal være opmærksom på ikke at gøre. Der arbejdes endvidere med, hvordan bestyrelsen kan støtte ledelsen, og hvordan ledelsen og bestyrelsen kan støtte hinanden i en forandringsproces. Vi sætter endvidere fokus på de forestillinger og bekymringer, der kan opstå imellem de forskellige faggrupper i forbindelse med forandringer. Fokus er også på, hvordan man fastholder tillid mellem parterne, og bliver i stand til at fastholde en opmærksomhed på muligheden for at genforhandle de aftaler, der er blevet indgået. Kommunikation spiller således også en central rolle: ”Hvor, hvordan og hvem kommunikerer hvad og hvornår”. Bestyrelsen spiller en vigtig rolle i at understøtte ledelsen i denne proces, hvorfor vi på kurset arbejder med, hvordan man udarbejder en kommunikationsstrategi, og løbende får afstemt timingen.

Pris: Udgift til CCC 6.800,- Tilskud fra GBV 4.533,- Institutionen betaler 2.267,- ex. moms

Forandringsledelse & kommunikation

Det er en kunst at sætte det rigtige hold og få det til at fungere godt. Kurset giver værktøjer og viden om rekruttering som disciplin, samt opmærksomhedspunkter og viden om, hvordan det rigtige bestyrelses- og ledelsesteam bliver sammensat. Hvilke kompetencer er der brug for, og hvor hentes de kompetencer, der mangler?

At komme fra start med det rigtige hold, er guld værd – bogstaveligt talt!

Fejlrekrutteringer er dyre, og organisationen bliver skrøbelig, hvis det sker for tit. Eksempelvis i en sammenlægningsproces vil det kunne opstå, at flere sælger sig selv over evne, hvilket kan komme til at koste sorg og vrede. Derfor sætter kurset fokus på vigtigheden af at italesætte og undersøge det, inden det egentlige arbejde er gået i gang. Vi er her også optaget af, hvordan de forskellige typer af personlighedstests kan afklare og bruges til at:

• Matche arbejdsopgaver ift. kompetencer
• Sammensætte et godt team
• Forebygge konflikter og udfordringer i det daglige samarbejde

Pris: Udgift til CCC 6.800,- Tilskud fra GBV 4.533,- Institutionen betaler 2.267,- ex. moms

Strategi og værdier

På kurset sætter vi fokus på, hvordan institutionens strategi og værdier skabes og implementeres. Værdigrundlaget er intuitionens fundament, og derfor sætter vi fokus på, hvordan man som bestyrelse skaber det bedste og mest solide fundament for institutionen. Vi vender fokus og ser på, hvordan institutionen skal se ud om fx. 5 år. På den måde bliver bestyrelsen i stand til at skabe fremtiden i fællesskab. Kurset sætter også fokus på de udfordringer, der kan være ved at skabe og implementere en ny strategi med nye værdier i forbindelse med sammenlægninger eller forpligtende samarbejder.
Forskellige værdier og kulturer mødes, hvilket naturligt skaber en strategisk og værdimæssig forstyrrelse.

Vi arbejder med spørgsmål som:
• Hvordan får vi vores værdier og kulturer til at passe sammen?
• Hvordan finder vi fælles fodslag?
• Hvordan sikrer vi fremdrift i en hverdag i konstant forandring?

Kurset sætter endvidere fokus på de frustrationer og overvejelser der er i, at skulle skabe et godt organisatorisk match. Vi arbejder ligeledes med, hvordan de strategiske tanker forenes, og hvordan ledelsespraksis, kultur og medarbejderkarakter kommer til at matche hinanden bedst muligt. Bestyrelsen bliver også klædt på til, at understøtte gode processer, i forhold til de dilemmaer institutionslederne er udfordret på i hverdagen.

Pris: Udgift til CCC 6.800,- Tilskud fra GBV 4.533,- Institutionen betaler 2.267,- ex. moms