Psykologordning

Helle Scheele er specialist i børnepsykologi/klinisk psykologi og har siden 2006 været tilknyttet som konsulent for de af Gentofte Børnevenners institutioner, som er medlem af psykologordningen. Helle fungerer som en sparringspartner for institutionerne og bruges som en forebyggende og anonym hjælp til både børn, forældre, personale og ledelse.

Kontakt:

T: 24 48 69 62

E: [email protected]

W: www.institutionspsykologen.dk

Læs Helles privatlivspolitik HER

Hvilke problematikker kan man henvende sig til Helle med?

Særligt for Gentofte Børnevenners psykologordning gælder, at ingen problemer er for små til, at man kan rådføre sig med Helle. Typiske problemstillinger kan for eksempel dreje sig om:

– Konfliktpræget adfærd
– Generelt forsinket udvikling
– Mangelfuld udvikling på enkelte områder
– Selvværdsproblemer
– Identitetsproblemer
– Koncentrationsproblemer
– Omsorgsproblemer
– Kontaktproblemer
– Isolation i børnegruppen
– Angst
– Mistanke om hjernedysfunktion, herunder ADHD og autisme
– Akutte kriser
– Ufrivillig vandladning og afføring
– Mistanke om seksuelt misbrug
– Mistanke om fysiske overgreb

Hvis en institution, som er medlem af psykologordningen, er i tvivl om, hvorvidt en henvendelse er relevant, er det også muligt at få anonym sparring. Dette betyder i praksis, at der ikke må nævnes personlige data under samtalen, men at det er muligt at drøfte en problematik.

Udfærdigelse af skrivelser:

I enkelte sager kan der være behov for, at institutionen udfærdiger skriftligt materiale som skal sendes videre til andre instanser/samarbejdspartnere. Psykologen kan vejlede omkring skrivelsen og eventuelt supplere med en kort skriftlig udtalelse, hvis forældrene er indforstået hermed. Det kan bl.a. dreje sig om at søge ekstra ressourcer til et barn eller at videregive oplysninger til skole, speciallæge, børnepsykiatrisk afdeling eller socialforvaltningen. Disse oplysninger afgives kun, hvis forældrene er indforstået med det. Ofte er det forældrenes eget ønske at der informeres om deres barn, for at sikre at andre instanser bedst muligt varetager barnets behov, fx i forbindelse med skolestart. Herigennem vil man ofte kunne bidrage til at forebygge at barnets adfærd eller symptomer misopfattes.

Arbejdet med det enkelte barn:

Grundlæggende er psykologordningens formål at yde forebyggende støtte og rådgivning i forbindelse med enkelte børn. Som regel indleder Helle med at observere barnet i daginstitutionen for at lære barnet lidt at kende. Iagttagelserne deles med personalet og forældrene. I fællesskab forsøger man så at nå frem til en forståelse af problemerne i forbindelse med barnets adfærd eller udvikling. Herefter udfærdiges en plan for, hvordan barnet bedst kan hjælpes. Denne plan kan indeholde en beslutning om at henvise barnet til andre instanser, men vil ofte primært dreje sig om, hvordan man bedst støtter barnet i familien og i institutionen. I nogle af sagerne beslutter institutionen, på baggrund af barnets problematik, at søge ekstra ressourcer til barnet. Videregivelse af oplysninger til andre instanser, sker kun med forældrenes accept.

Efter en periode mødes forældre, institution og psykolog igen, og her vurderes resultatet, og det videre forløb aftales. Denne procedure gentages, så længe der er behov for det og kan suppleres med samtaler mellem psykologen og en eller begge forældre og evt. også med supervision til institutionen, hvis forældrene og institutionen ønsker dette. Netop muligheden for en langvarig proces, hvor der løbende arbejdes med at støtte barnets udvikling har vist sig at være en effektiv metode til at forebygge at problemerne udvikler sig til alvorlige behandlingskrævende symptomer.

Supervision af personale og ledersparring:

Ofte har det pædagogiske personale et behov for generel supervision og for at kunne drøfte pædagogiske spørgsmål, der kan højne det pædagogiske niveau i institutionen. Under supervisionen sikres anonymitet, idet der ikke må nævnes personlige data, med mindre der er givet tilladelse til dette fra de relevante parter. Emnerne for supervisionen kan for eksempel være:

– Håndtering af svære pædagogiske situationer
– Adfærdsmæssige problemer
– Generelle udviklingsproblemer
– Hjælp til at støtte familier i krise
– En børnegruppes trivsel eller spørgsmål vedr. en stues pædagogik
– Vejledning i udformning af skriftligt materiale

Hvis en leder har brug for at drøfte en problematik alene med psykologen, er dette også muligt.

Rådgivning af forældre:

Psykologordningen tilbyder også rådgivning og vejledning til forældre i forbindelse med hjemlige problemer med deres barn. Disse samtaler foregår som regel i et dertil indrettet samtalerum, placeret i Gentofte Børnevenners bygninger på Smakkegårdsvej. Hér kan samtaler foregå uforstyrret og anonymt. Dette tilbud udnyttes flittigt, og institutionerne tilkendegiver ofte, at de er glade for at kunne henvise til en psykolog, de kender, når forældrene beder om hjælp til problemer, der vokser dem over hovedet og som pædagogerne føler, falder uden for deres kompetence. Det kan fx dreje sig om:

– Problemer i forbindelse med skilsmisse
– Almindelige udviklings- og ”opdragelsesmæssige” spørgsmål
– Kriser i familien, bl.a. i forbindelse med sygdom eller dødsfald

Denne rådgivning kan bidrage til at forebygge at almindelige problemer vokser til så store vanskeligheder, at de bliver behandlingskrævende. Endvidere tilkendegiver mange forældre, at de kun har turdet bede om hjælp, fordi de var sikre på ikke at blive registreret med cpr.nr., og fordi daginstitutionen kunne sige god for psykologen.

I forbindelse med samarbejdsproblemer og akutte kriser:
Ind imellem kan der opstå samarbejdsproblemer i en institution, enten i institutionen som helhed eller i relation til lederen, en enkelt stue eller en enkelt af de øvrige ansatte. I disse situationer bliver psykologen ofte benyttet som en instans, der på den ene side står udenfor og på den anden side har et godt kendskab til de involverede parter og derfor lettere kan skabe den tryghed, der er en nødvendig forudsætning for at komme under problemernes overflade. Psykologens rolle er primært at igangsætte og vedligeholde en konstruktiv debat, der øger tolerancen, den gensidige forståelse og kommunikationsfærdighederne i personalegruppen. Der tilbydes ikke personaleintervention for hele personalegruppen på en gang, men Helle kan rådgive ledelsen samt evt. tale med enkelte ansatte, som er særligt berørt af problematikken.

I tilfælde af akutte kriser blandt personalet (enkeltpersoner), som gør det svært for personalet at varetage det daglige arbejde, yder Helle også akut krisehjælp i et begrænset omfang.

Helles tidligere ansættelser inkluderer:

– Familiepsykolog i Høje Tåstrup Kommune
– Psykologvikar for Grethe Kragh-Müller i Børneringen, som også er en paraplyorganisation for daginstitutioner
– Behandlingshjem for børn med autismespektrumforstyrrelser
– Ansættelse i specialbørnehave for børn med tale- og sprogvanskeligheder
– Ansættelse i Herlev Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
– Ansættelse i paraplyorganisationen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Om medlemskabet:

Der er 6 måneders opsigelse på medlemskabet af Gentofte Børnevenners psykologordning.