Små børnegrupper i pandemiens år

Flere har undersøgt betydningen af de nye vilkår i hverdagen, som corona-restriktionerne har medført for dagtilbud. Heriblandt DPU, der har haft et stort forskningsprojekt fra marts ’20 til februar 21, Dagtilbuddets indsatser og betydning for børn, forældre og pædagogisk personale under covid-19 pandemien. Forsker Kirsten Elisa Petersen ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, har indsamlet viden om ledelsers og pæda­gogisk personales oplevelser af nedlukning, genåbningsfaser og hverdagens pædagogiske håndtering under pandemien. Og hun ser en gennemgående positiv erfaring med små grupper:

Inddelingen i små grupper ser ud til at have påvirket børnenes emotionelle og sociale triv­sel positivt. Det vil sige, at børnene både har oplevet bedre relationer til hinanden og har fået bedre plads. Det har fx vist sig ved, at børn, som ellers opleves som tilbageholdende, har fået selvværd til at foreslå legeaktiviteter og ser ud til at være gladere for at komme i dagtilbud hver dag. Faktisk kan vi se, at mange børn har trivedes bedre under pandemien,” siger hun.

Tema-nummer om små børnegrupper

EVA’s undersøgelse Opsamling af erfaringer gjort under COVID-19 i danske dagtilbud peger også på en øget trivsel blandt børnene. Mens næsten halvdelen af dagtilbudscheferne mener, at der både har været positive og negative konsekven­ser for den samlede børnegruppes trivsel i foråret 2020, vurderer 42 %, at betydningen har været overvejende positiv. Ingen dagtilbuds­chefer mener, at vilkårene under genåbningen har haft en overvejende negativ betydning for trivsel, læring, udvikling og dannelse hos den samlede børnegruppe. Det fortæller Dina Madsen, der er chef for dagtilbud på EVA. Læs EVAs temanummer om emnet her: Små grupper i lyset af pandemien | EVA