Hermed den foreløbige indkaldelse til generalforsamling i Gentofte Børnevenner. I henhold til foreningens vedtægter § 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling: Torsdag den 11. maj 2023 kl. 17.00, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte. Af hensyn til vores planlægning, skal vi bede om, at man tilmelder sig til generalforsamlingen senest 3. maj 2023 på Billetto:

DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til foreningens hovedbestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Valgperioden udløber for bestyrelsesmedlem Anne Busk Ebbesen, der ønsker genvalg. Valgperioden udløber ligeledes for suppleant Margit Stich, der ønsker genvalg. Caroline Ellegaard Madsen og Nadia Ulendorf Thomsen er udtrådt af bestyrelsen hhv. 1. juni 2022 og 1. februar 2023. Suppleant Tane Nikqi indtrådte derfor som bestyrelsesmedlem pr. 1. juni 2022.

Der er herudover 1 ledig hovedbestyrelsespost samt 1 ledig suppleantpost i Hovedbestyrelsen.  Hovedbestyrelsen opstiller Esben Lykkeskov Jensen, pædagog og tillidsrepræsentant i Åkanden, til suppleantposten.

I henhold til vedtægterne skal forslag til dagsorden være foreningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen

Bo Baltzersen, Formand

Bostedet Østerled er med i en artikel i nyhedsbrevet Kommunal Sundhed. Artiklen handler om, at voksne med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på bosteder for et år siden fik krav på et sundhedstjek mindst en gang hvert andet år. Dette er nu implementeret også på  Østerled, hvor de allerede havde en fastansat sygeplejerske, Christina Lindberg. Desuden har Østerled lavet en aftale aftale med en praktiserende læge om at blive ’huslæge’ for bostedet. Alle 29 borgere er blevet tilbudt at skifte til huslægen, hvilket 19 har taget imod. Forstander Kit Rønholm fortæller, “Nu kan beboerne også få sundhedstjekket foretaget på bostedet, og det kan give en større tryghed for borgere, som i mange tilfælde har en dybt rodfæstet frygt for at få taget blodprøver, blive indlagt på hospitalet osv. Nogle har haft dårlige oplevelser tidligere og kan huske, at andre borgere er blevet indlagt og ikke vendt tilbage igen.«

Læs hele artiklen HER.

Kirsten Birk Lassen stod for en workshop på Gentofte Børnevenners Ledelsesforum d. 21. februar 2023. Her var 21 ledere og souschefer mødt frem for at arbejde med ledelses- og bestyrelsesrollen i relation til kapacitetsprocessen i Gentofte Kommune. Der blev arbejdet med at indkredse og definere den ledelsesmæssige opgave, som man i en kommunal tilpasningsproces står overfor. Uanset hvordan og i hvilket omfang den enkelte institution bliver berørt, vil så omfattende en kommunal tilpasningsproces være noget ledelsen og bestyrelsen må forholde sig til. Det arbejde og den proces ønsker Gentofte Børnevenner at støtte op om bl.a. gennem at arrangere workshops som denne.

Workshoppen bestod af en blanding af korte oplæg, samt sparring og refleksion med kollegaer. Der blev talt om:

 • Hvad er mulige scenarier for hvad der skal ske med institutionen efter december 2023?
 • Hvordan understøtter ledelsen personalet i at stå fagligt og trivselsmæssigt stærke december 2023? Hvordan bruger man 2023 på, at det kommer til at ske?
 • Hvor ønsker den enkelte leder at stå december 2023 – f.eks. fagligt, netværksmæssigt, karrieremæssigt?
 • Hvordan værner ledelsen om fællesskab og den gode energi hos personale, forældre og børn frem til december 2023. Hvordan sættes der fokus på, at alle er betydningsfulde i det fællesskab?
 • Hvad er bestyrelsens ansvar og rolle frem til dec. 2023 og hvorledes kan de understøtte en god, tryg og gennemsigtig proces?

 

Hvis du gerne vil følge med i processen omkring kapacitetstilpasningen på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune, så har kommunen oprettet en underside om emnet med netop det formål: https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/fysisk-kapacitetstilpasning-paa-dagtilbudsomraadet/

Hjemmesiden indeholder bl.a. en FAQ med svar på nogle af de mest stillede spørgsmål samt en overordnet tidsplan. Siden opdateres løbende.

1. februar 2023 var det 75 år siden, at Gentofte Børnevenner overtog driften af Vuggestuen Mariehønen, der hed Vuggestuen Lundehus frem til 2010. På samme adresse var der siden 1935 en privat drevet vuggestue. Med Gentofte Børnevenner kom der hjælp til at tilpasse stedet, så det levede op til kravene fra Socialministeriet. Dette for at kunne opnå den vigtige statsstøtte til driften. Lederen af vuggestuen, jordemoder Elisa Mollerup-Thomsen, var også ejer af huset og lejede det til Gentofte Børnevenner, indtil børnevennerne købte huset i 1958.

I dag er vuggestuen Mariehønen ledet af Birgitte Torp Boussnina, og udover hende er der 7 ansatte og plads til 20 glade børn i rammerne af den hyggelige villa i Hellerup.

Stort tillykke med dagen!

BUPL har netop udgivet et forskningskatalog med omtale af de nyeste forskningsprojekter, der vedrører det pædagogiske arbejdsområde. Man kan læse om legeforskning, flygtningepædagogik, autismespektret m. m. Flere artikler har interviews med forskerne, men der er også et interview med en pædagog, der har været med til at indføre nogle nye evalueringsmetoder i sin institution. Til hver artikel hører også en række spørgsmål til refleksion, som man kan bruge til at arbejde med de forskellige områder i sin egen institution. Læs hele det meget spændende katalog HER

I Adelaide Vuggestue og Børnehave oplevede pædagogerne, Rune Becher og Natasha Perrin Ekfeldt, at børnene på deres stue havde mange konflikter og svært ved at sige ja til at lege. Derfor tilrettelagde de et forløb, hvor alle familier fik besøg af den store Fri For Mobberi bamse (Bamse-Buller). Sammen med bamsen kom bl.a. en rejsedagbog, som børn og voksne skrev og tegnede i efter besøget og forskellige billedbøger om venskaber og følelser. Efter bamsens besøg blev der så talt og fortalt om, hvordan Bamse-Bullers besøg havde været og om venskaber og følelser. Anne Busk Ebbesen, leder i Adelaide Vuggestue og Børnehave, fortæller: “Efter projektet med Bamse-Buller ser vi, at børnene siger mere ja til at lege og svarer hinanden, når de bliver spurgt om noget og at der generelt er en bedre trivsel blandt dem. En anden glædelig effekt er, at forældresamarbejdet i børnehaven også er markant forbedret og at forældrene virkelig var meget engagerede i projektet. Det er helt klart et projekt vi vil tage op igen, hvis vi føler behovet opstår eller blot for hyggens skyld. ”

Bamse-Buller udspringer af Fri For Mobberi

Anne uddyber: ” Den store bamse (Bamse Buller) har altid været tilgængelig for børnene, men de har kun haft brugt den, når vi har haft Fri For Mobberi-forløb, så de har egentlig ikke følt ejerskab over for den – det har også ændret sig efter projektet med Bamse Buller. Nu spørger de efter Bamse Buller, hvis de har haft det svært, da de skulle afleveres, savner forældrene eller blot for at lege med ham. Børnene har også hver sin lille Fri for mobberi-bamse, som vi i samarbejde med børnene har gjort mere personlig. Bamserne har fået halskæder (som børnene har lavet), syet tøj, heltekapper, mm.” Fri for Mobberi er en non-profit organisation, der tilbyder kurser, aktiviteter og materialer til vuggestuer, børnehaver og indskoling med det formål, at styrke børnenes relationer og at forebygge mobning. Det er udviklet og drives af Mary Fonden og Red Barnet.

I Danmark er vi meget tilfredse med vores dagtilbud

Den samlede tilfredshed blandt brugerne af dagtilbud i Danmark ligger på 87 % (se den seneste landsdækkende brugerundersøgelse her). Det skulle man ikke altid tro, når man ser medieomtalen. Gentofte Børnevenner vil gerne være med til at tale pædagogfaget op og give tilfredsheden mere omtale. Skriv til Annemarie Elvstrøm-Vieth om små eller store projekter eller gode oplevelser fra jeres hverdag i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner, så vil vi dele historierne her på hjemmesiden og vores facebook.

Elisabeth Fabricius, souschef i Børnehuset Dalgården i Vangede, fortæller: “Forleden morgen stoppede en mor mig på parkeringspladsen for at fortælle, hvor meget farvelmappen, vi laver til børnene, når de skal i skole, betyder. Hendes søn startede i skole sidste år, og han var lige, som den eneste dreng, blevet inviteret til fødselsdag af en pige, som han havde leget med i børnehaven. Han var ikke så stolt ved situationen, for som bekendt bliver børn ofte meget kønsbevidste, når de kommer i skole. Hans mor havde taget hans farvelmappe frem og læst det afsnit for ham, hvor vi havde skrevet du er rigtig god til at lege med alle, både små og store, drenge og piger. Den næste dag gik han, på eget initiativ,  hen til pigen og sagde, at han gerne ville med til hendes fødselsdag.”

Om Dalgårdens farvelmappe – den blå bog

Dalgården laver en ”farvelmappe” til børnene, når de stopper. Den rummer fotos, tegninger og opgaver fra børnenes tid i vuggestue og børnehave, og en lille beskrivelse af barnet, både fra afslutningen af vuggestuetiden og børnehavetiden. De kalder den en blå bog, og de skriver om barnets tid på stuen, om foretrukne lege og aktiviteter, om barnets styrker og kampe, og om egenskaber, som de særligt vil huske barnet for. Elisabeth uddyber, “En farvelmappe er ikke bare et hyggeligt minde, det er dokumentation fra barnets livsvidner: Vi har set dig, vi har forstået dig, vi værdsætter dine kvaliteter, vi tror på dig. Farvelmappen bidrager til barnets narrativ om sin identitet: Jeg er sådan en, der kan…”

I Danmark er vi meget tilfredse med vores dagtilbud

Den samlede tilfredshed blandt brugerne af dagtilbud i Danmark ligger på 87 % (se den seneste landsdækkende brugerundersøgelse her). Det skulle man ikke altid tro, når man ser medieomtalen. Gentofte Børnevenner vil gerne være med til at tale pædagogfaget op og give tilfredsheden mere omtale. Skriv til Annemarie Elvstrøm-Vieth om små eller store projekter eller gode oplevelser fra jeres hverdag i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner, så vil vi dele historierne her på hjemmesiden og vores facebook.

Gentofte Børnevenner tilbyder vores medlemsinstitutioner i Gentofte Kommune forløb med dramaleg for børnehavebørn med Ylva Norberg i 2023. Det overordnede mål er, hvordan kan vi rumme hinanden og være en god ven. I er velkomne at fortælle Ylva forud for opstarten, hvis der er særlige udfordringer i gruppen, som der skal fokuseres på.

Til dramaleg med de 3-5 årige vil der blive der blive arbejdet med:

 • Koncentration og fokus
 • Lytte til de andre og at vente på tur
 • At selv byde ind med noget at fortælle eller gestalte
 • Rytmik, bevægelse og stemmetræning
 • Gestaltning og improvisation
 • Eventyrfortælling
 • Afslapning og mindfulness

Pris: 8 undervisningstimer fordelt på 4 dage koster 3200 kr. (momsfritaget) – normalprisen er 7200 kr. Tilmeld jer her og så sender Gentofte Børnevenner en faktura efter tilmelding.

Deltagerantal:  2 hold á maks. 12 børn og min. 2 pædagoger pr. time. På denne måde kan en hel børnehavegruppe gå til dramaleg fordelt på to hold.

Tid: kl. 9.00-9.45 + 10.00-10.45

 • Hold 1: 28/2, 7/3, 14/3, 21/3
 • Hold 2: 1/3, 8/3, 15/3, 22/3
 • Hold 3: 2/3, 9/3, 16/3, 23/3
 • Hold 4: 11/4, 18/4, 25/4, 2/5
 • Hold 5: 12/4, 19/4, 26/4, 3/5

Aflysning: Det vil ikke være muligt at rykke rundt på tiderne fra gang til gang, da Ylva har et fuldt skema. Hvis Ylva aflyser, får I en erstatningsgang, hvis I aflyser, får I ikke en erstatningsgang.

Pædagoger: Der anbefales at det er de samme pædagoger, der følger samme gruppe. Hensigten er, at pædagogen har mulighed for at følge børnenes udvikling samt at lære de dramapædagogiske øvelser vi laver. Pædagogen kan arbejde videre med øvelserne efterfølgende, og på den måde sprede dramapædagogikken til kollegaerne. Derfor anbefales det at pædagogerne skriver en logbog med de øvelser, vi laver i timen.

Lokale: Dramaleg-holdet skal bruge et aflukket lokale, hvor de kan være uforstyrret. Det vil være fint, hvis I har yogamåtter til den afsluttende afslapning. Alle andre materialer medbringer Ylva.

Læs mere om Ylva her: Teambuilding | Ylva Norberg | Dramaværkstedet | Dramavaerkstedet | Drama (xn--dramavrkstedet-5ib.dk)

Brobækhus børnehave søger en uddannet pædagog til en 32 timers stilling pr. 1. februar 2023. I børnehaven er børn og voksne ude i al slags vejr, året rundt, i hele åbningstiden. Alle aktiviteter forgår på den store legeplads med Gentofte Sø og Brobæk mose i baghaven.

Stuerne er aldersopdelte stuer. Der er ture i svømme- og skøjtehal, og ofte også ture i skoven, Zoo og Experimentariet. Brobækhus forventer, at den nye pædagog deltager aktivt i svømmehallen og er indstillet på at stå på skøjter, eller får det lært inden sæsonen starter.

Læs mere om Brobækhus på hjemmesiden brobækhus.dk

Interessede ansøgere kan kigge forbi, ring til Janet eller Halla inden du kommer på 39657113.

Ansøgningsfrist er d. 23. Januar 2023

Ansøgning sendes til [email protected] eller [email protected]