Gentofte Børnevenner ønsker Michael Fenger hjerteligt tillykke med den nye post som borgmester fra d. 15. maj 2021, hvor Hans Toft har valgt at træde tilbage. Michael Fenger er et kendt ansigt hos Gentofte Børnevenner, da han er formand for Gentofte Kommunes børneudvalg. Derfor ser Gentofte Børnevenner frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde omkring dagtilbudsområdet samt også social- og handicapområdet fremover.

Dagtilbudschef for Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, sendte den 15. januar et brev ud til alle forældre med børn i kommunens dagtilbud for de 0-6 årige om de seneste restriktioner fra Sundhedsstyrelsen.  Hun skriver bl.a. “Det vil være en stor hjælp, hvis de forældre, der har mulighed for det, giver børnene lidt kortere dage end sædvanligt. Det vil også være en stor hjælp, hvis I har mulighed for primært at bruge jeres dagtilbud mellem kl. 8.30 og 15.30. Når institutionerne skal bruge færre medarbejdere til at bemande ydertimerne, er der alt andet lige bedre mulighed for at gennemføre en opdeling i mindre grupper i løbet af dagen.”

Her er et udpluk af de seneste restriktioner:

  • Det anbefales, at børnegruppen, dvs. stuen eller en tilsvarende gruppe, opdeles i mindre grupper i løbet af dagen, og disse grupper er gennemgående en hel dag, også når børnene er udenfor.
  • Børn fra forskellige stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger i daginstitutioner mv. bør ikke være sammen fysisk på tværs.
  • Samling af børn på tværs af stuer bør begrænses, og bør kun ske når det er nødvendigt – som eksempel nævnes ydertimerne.
  • Der opfordres til, at blanding af personale tilknyttet de forskellige stuer begrænses mest muligt.
  • At så mange aktiviteter som muligt tilrettelægges udenfor eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand.

Læs hele brevet HER

 

Kommunernes Landsforening har lavet en stikprøveundersøgelse for at finde ud af, hvor mange forældre, der vælger at holde deres børn hjemme under denne nedlukning. Den viser, at der i gennemsnit var 66 % børn, der kom i deres dagtilbud. Fremmødet varierer mellem 48 % og 83 % i de kommuner, der har besvaret undersøgelsen.

At så stor en del af forældrene har valgt at holde deres børn hjemme, selvom dagtilbuddene er åbne, siger noget om det samfundssind, der hersker. Det giver luft i vores dagtilbud og styrker mulighederne for, at det pædagogiske personale kan fortsætte deres store arbejde med at tilbyde børnene en god og lærerig dag samtidig med, at retningslinjerne for at begrænse smitten overholdes.” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Ligeledes ser det heldigvis også godt ud med fraværet pga. sygdom, testforløb o. lign. hos det pædagogiske personale. Her viser tallene pr. 11. januar et fravær på blot 7 pct.

Hvilken institutionsform er bedst – kommunal, selvejende eller privat – det er et spørgsmål der nok aldrig kan svares entydigt på. Ikke desto mindre blev der i december 2020 udgivet en stor rapport fra RUC, der netop kvalitetsvurderer og sammenligner de tre former:  “Pædagogiske og fysiske rammer i offentlige, selvejende og private børnehaver i Danmark.” Dette er yderst relevant at undersøge i en tid, hvor især de private institutioner er trængt politisk.

Og resultaterne?

Den samlede analyse  viser, at der er en tendens til, at de private og til dels de selvejende børnehaver har færre børn pr. ansat sammenlignet med de kommunale børnehaver. Lederne i de private og selvejende børnehaver bruger gennemsnitligt hhv. 17,5 og 6 procent mere af deres tid med børnene end lederne i de kommunale børnehaver. Hvad angår ture ud af huset, så er børnene i de private og selvejende børnehaver gennemsnitligt en halv dag mere på udflugt uden for institutionen på en typisk uge sammenlignet med de kommunale børnehaver. De kommunale er  til gengæld førende på madordning og specialpladser.

Hvad undersøger rapporten så?

Undersøgelsen har fokuseret på strukturel kvalitet (f.eks. normering, uddannelse og fysiske rammer) og processuel kvalitet (f.eks. forældresamarbejde, madordning og aktiviteter). 591 institutioner besvarede spørgeskemaundersøgelsen helt eller delvist, der blev udsendt til i alt 1.943 kommunale, selvejende og private børnehaver.

Læs hele rapporten HER

Lyset, foråret og optimismen er på vej (håber vi). Med den sidste smule lametta  på vej i støvsugeren og forårsbebudere i urtepotter, vil vi gerne introducere Gentofte Børnevenners nye folder. Den kom fra trykkeriet lige inden jul. Det var egentligt tanken, at den skulle have indgået i en masse forskellige aktiviteter i anledning af vores 75 års jubilæum i 2020. Det blev, som så meget andet, aflyst og skubbet til 2021.

Vi har lagt en del arbejde i den nye folder, der er et genoptryk af en af vores gamle foldere fra 1956, med fine tegninger af Henry Thelander. Den gamle folder har vi ét eneste eksemplar af i vores arkiv. Folderen har fået ny tekst, der gerne skulle forklare, hvad Gentofte Børnevenner er, hvad selveje går ud på, men også hvem vores nye samarbejdspartnere er m.m.

Inden jul blev den delt ud til alle vores medlemsinstitutioner og man kan altid bestille flere eksemplarer ved at skrive til organisationskonsulent Annemarie Elvstrøm-Vieth på [email protected]

Se folderen i pdf HER

 

Så blev restriktionerne forlænget til 17. januar, det meste er lukket, men daginstitutionerne er fortsat åbne. Det nye er dog denne opfordring til forældre fra Børne- og undervisningsministeriet: “Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode.” Læs mere på ministeriets hjemmeside HER

Hvad mener BUPL om det?

BUPL havde dog gerne set, at der var indført nødpasning, ifølge et indlæg d. 4. januar på deres hjemmeside.

Alternativt ville en løbende tilpasning i børnetallet være at foretrække, for som BUPLs formand Elisa Rimpler udtaler: ”Det har kommunerne slet ikke været gode nok til indtil nu. Når der er for mange kolleger syge eller til testning, så skal man justere i børnetallet.”

Desuden opfordres der til, at siden pædagoger nu varetager en så vigtig en samfundsfunktion, at de kommer frem i vaccinationskøen.

Gentofte kommune – en status

Gentofte kommune følger til punkt og prikke regeringens og sundhedsmyndighedernes anvisninger og ud fra de oplysninger, vi har fået fra kommunen, så er der i 75 % af institutionerne mødt ml. 90 og 100 % af børnene ind. I de resterende 25 % af institutionerne er der mødt ml. 70 og 90 % af børnene ind efter juleferien.

 

Søndag den 1. november påbegyndes den nye aftale om rengøring og vinduespolering for dagtilbud og skoler i Gentofte Kommune. Alliance+ har i weekenden været rundt og rigget udstyr til, så det er klart til 1. rengøringsdag søndag eller mandag.

Gentofte Ejendomme beder om, at man husker at sørge for, at overflader er ryddede, da INSTA800 standarden for en effektiv rengøring ellers ikke kan opnås. Med det menes rydning af skriveborde, vindueskarme og gulvarealer. Man skal ligeledes sørge for, at man i skolen eller dagtilbuddet har en rutine for at skifte ml. at sætte stolene op på bordene den ene dag og sætte dem ud af lokalet den anden for at sikre grundig rengøring af begge områder. Det er institutionens ansvar at flytte rundt på inventar, der ikke er på hjul. Der er endnu ikke en plan for, hvordan det håndteres, hvis et lokale ikke er ryddet, men Gentofte Ejendomme arbejder på sagen.

Covid-19 rengøring vil fra på mandag overtages af Alliance+, på de institutioner der i dag har eksterne leverandør til at udføre denne ydelse.  Institutioner der i dag selv udfører Covid-19 rengøring, fortsætter uændret.

 

Så kom bekendtgørelsen om visir og mundbind. Hvor § 2, stk. 5 har særlig interesse for dagtilbud:

“Stk. 5. Det pædagogiske personale i dagtilbud m.v. og det undervisende og pædagogiske personale i grundskoler og skolefritidsordninger m.v. har ret til at anvende visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller på skolen.”

Det betyder, at de ansatte i dagtilbud, der ønsker det, har ret til at bære visir fra i dag.  Til gengæld har man ikke ret til at bære mundbind, når man arbejder med børn i grundskole og dagtilbud – fordi børnene skal kunne se medarbejdernes ansigtsudtryk.

Visirer kan bestilles gennem Gentofte Kommunes Værnemiddeldepot.

Skal forældre bære mundbind i institutionen?

Dette kan kommunen ikke svare på med sikkerhed endnu, MEN det klare direktiv er stadig, at forældre slet ikke kommer ind i institutionen. Men i situationer hvor det vurderes, at det er nødvendigt at have forældre indenfor – f.eks. ifm. med indkøringer, forældresamtaler der ikke kan afholdes digitalt m.v., kan institutionen lave lokale retningslinjer om forældres brug af mundbind. Såfremt der stilles krav om brug af mundbind skal forældrene selv medbringe disse.

Nej, det må I desværre ikke i år. Børne- og Undervisningsministeriet har den 26. oktober præciseret i deres spørgsmål og svar, hvilke arrangementer der bør aflyses i bl.a. dagtilbud foreløbig frem til 2. januar. Her er den tekst KL har sendt ud, så der er lidt at stå på, hvis nogen måtte presse på:

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 2. januar 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel. Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

 

Dagtilbudschef i Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, præciserer i en mail til de selvejende dagtilbud , hvordan de nye retningslinjer for at begrænse smittespredning skal forstås. Hun skriver bl.a.:

Som I alle har fået orientering om i nedenstående CoronaNyt, skal vi alle ud fra et forsigtighedsprincip virkelig overveje hvilke fysiske møder, der er nødvendige, og hvis det vurderes nødvendigt at gennemføre, så sikre, at der er maksimalt 10 deltagere.

Overvej allerede nu, om der er personalemøder, bestyrelsesmøder eller lign., der var planagt til afholdelse frem til og med 22. november, og som kan udskydes, afholdes udendørs eller digitalt, og forhold jer til deltagerantallet. Og hvis det er nødvendigt med et fysisk møde, så vær sikker på, at alle krav om afstand m.v. overholdes.

Det er virkelig vigtigt, at vi alle i disse dage gør alt hvad vi kan for at bryde smittekæder. Ingen forældre på institutioner, følg retningslinjer for rengøring, afspritning af flader, rengøring af legetøj, så meget udeliv som muligt, faste grupper osv.

CoronaNyt

Herunder kan man læse Gentofte Kommunes præcisering af retningslinjerne, som beskrevet i den seneste CoronaNyt:

Forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet sænkes fra mandag den 26. oktober fra 50 til 10 personer. For at minimere spredningen af coronavirus skal ledere og medarbejdere i Gentofte Kommune:

1. Begrænse deltagelsen i fysiske møder i videst muligt omfang. Dette gælder både interne og eksterne møder.

2. Nødvendige fysiske møder må maksimalt have 10 deltagere og skal kunne opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Dispensation fra dette skal aftales med en direktør. Dette gælder både interne møder og møder med ekstern deltagelse.

3. Medarbejdere og ledere skal afstå for at deltage i konferencer, kurser og arrangementer med mindre det er nødvendigt for at opretholde driften.

Arrangementer kan desuden med fordel afholdes digitalt eller evt. helt/delvist udendørs, hvis det skønnes nødvendigt at mødes fysisk. Sociale arrangementer på eller i tilknytning til arbejdspladsen skal helt aflyses.

De skærpede regler gælder foreløbigt frem til den 22. november

Hjemmearbejde

Frem til den 2. januar 2021 skal der fortsat arbejdes hjemme i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse.

Der er ikke lagt op til en nedlukning af de kommunale tilbud, hvorfor den enkelte leder i alle tilfælde skal vurdere, om opgaven kan løses hjemmefra. Der vil derfor typisk være tale om øget hjemmearbejde for kontorarbejdspladser med fx udviklingsmedarbejdere og administrativt personale uden direkte borgerkontakt.

Mundbind

Fra torsdag den 29. oktober indføres nye retningslinjer om brug af mundbind både på sundheds- og ældreområdet og i visse lokaler på kultur-, fritids- og uddannelsesområdet. Vi afventer pt. nærmere retningslinjer vedr. dette og vender tilbage hurtigst muligt med de konkrete krav og anbefalinger.

Ud over ovenstående beder vi naturligvis stadig alle om at have stort fokus på at forebygge smitte og overholde alle af eksisterende regler, restriktioner og anbefalinger vedr. afstand, hygiejne, rengøring, sygdom m.m.