Så kom bekendtgørelsen om visir og mundbind. Hvor § 2, stk. 5 har særlig interesse for dagtilbud:

“Stk. 5. Det pædagogiske personale i dagtilbud m.v. og det undervisende og pædagogiske personale i grundskoler og skolefritidsordninger m.v. har ret til at anvende visir, når de befinder sig indendørs i institutionen eller på skolen.”

Det betyder, at de ansatte i dagtilbud, der ønsker det, har ret til at bære visir fra i dag.  Til gengæld har man ikke ret til at bære mundbind, når man arbejder med børn i grundskole og dagtilbud – fordi børnene skal kunne se medarbejdernes ansigtsudtryk.

Visirer kan bestilles gennem Gentofte Kommunes Værnemiddeldepot.

Skal forældre bære mundbind i institutionen?

Dette kan kommunen ikke svare på med sikkerhed endnu, MEN det klare direktiv er stadig, at forældre slet ikke kommer ind i institutionen. Men i situationer hvor det vurderes, at det er nødvendigt at have forældre indenfor – f.eks. ifm. med indkøringer, forældresamtaler der ikke kan afholdes digitalt m.v., kan institutionen lave lokale retningslinjer om forældres brug af mundbind. Såfremt der stilles krav om brug af mundbind skal forældrene selv medbringe disse.

Nej, det må I desværre ikke i år. Børne- og Undervisningsministeriet har den 26. oktober præciseret i deres spørgsmål og svar, hvilke arrangementer der bør aflyses i bl.a. dagtilbud foreløbig frem til 2. januar. Her er den tekst KL har sendt ud, så der er lidt at stå på, hvis nogen måtte presse på:

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdoms- og voksenuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 2. januar 2021. Det kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel. Anbefalingen indebærer også aflysning af kolonier, lejrskoler eller studieture over flere dage, som er planlagt som led i dagtilbud eller undervisningen. Det skyldes, at det især i disse sammenhænge er vanskeligt at efterleve og opretholde krav og anbefalinger om hygiejne og afstand. Anbefalingen om aflysning gælder også, hvis kolonien, lejrskolen eller studieturen alene er for børn eller elever fra samme stue/klasse, der normalt færdes sammen i løbet af dagen.

 

Dagtilbudschef i Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, præciserer i en mail til de selvejende dagtilbud , hvordan de nye retningslinjer for at begrænse smittespredning skal forstås. Hun skriver bl.a.:

Som I alle har fået orientering om i nedenstående CoronaNyt, skal vi alle ud fra et forsigtighedsprincip virkelig overveje hvilke fysiske møder, der er nødvendige, og hvis det vurderes nødvendigt at gennemføre, så sikre, at der er maksimalt 10 deltagere.

Overvej allerede nu, om der er personalemøder, bestyrelsesmøder eller lign., der var planagt til afholdelse frem til og med 22. november, og som kan udskydes, afholdes udendørs eller digitalt, og forhold jer til deltagerantallet. Og hvis det er nødvendigt med et fysisk møde, så vær sikker på, at alle krav om afstand m.v. overholdes.

Det er virkelig vigtigt, at vi alle i disse dage gør alt hvad vi kan for at bryde smittekæder. Ingen forældre på institutioner, følg retningslinjer for rengøring, afspritning af flader, rengøring af legetøj, så meget udeliv som muligt, faste grupper osv.

CoronaNyt

Herunder kan man læse Gentofte Kommunes præcisering af retningslinjerne, som beskrevet i den seneste CoronaNyt:

Forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet sænkes fra mandag den 26. oktober fra 50 til 10 personer. For at minimere spredningen af coronavirus skal ledere og medarbejdere i Gentofte Kommune:

1. Begrænse deltagelsen i fysiske møder i videst muligt omfang. Dette gælder både interne og eksterne møder.

2. Nødvendige fysiske møder må maksimalt have 10 deltagere og skal kunne opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Dispensation fra dette skal aftales med en direktør. Dette gælder både interne møder og møder med ekstern deltagelse.

3. Medarbejdere og ledere skal afstå for at deltage i konferencer, kurser og arrangementer med mindre det er nødvendigt for at opretholde driften.

Arrangementer kan desuden med fordel afholdes digitalt eller evt. helt/delvist udendørs, hvis det skønnes nødvendigt at mødes fysisk. Sociale arrangementer på eller i tilknytning til arbejdspladsen skal helt aflyses.

De skærpede regler gælder foreløbigt frem til den 22. november

Hjemmearbejde

Frem til den 2. januar 2021 skal der fortsat arbejdes hjemme i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse.

Der er ikke lagt op til en nedlukning af de kommunale tilbud, hvorfor den enkelte leder i alle tilfælde skal vurdere, om opgaven kan løses hjemmefra. Der vil derfor typisk være tale om øget hjemmearbejde for kontorarbejdspladser med fx udviklingsmedarbejdere og administrativt personale uden direkte borgerkontakt.

Mundbind

Fra torsdag den 29. oktober indføres nye retningslinjer om brug af mundbind både på sundheds- og ældreområdet og i visse lokaler på kultur-, fritids- og uddannelsesområdet. Vi afventer pt. nærmere retningslinjer vedr. dette og vender tilbage hurtigst muligt med de konkrete krav og anbefalinger.

Ud over ovenstående beder vi naturligvis stadig alle om at have stort fokus på at forebygge smitte og overholde alle af eksisterende regler, restriktioner og anbefalinger vedr. afstand, hygiejne, rengøring, sygdom m.m.

Særligt til jer, der desværre ikke havde mulighed for at komme til dialogmødet den 22. oktober, giver vi her et resumé af de tilbagemeldinger, der kom frem på mødet.

Formand for Hovedbestyrelsen Bo Baltzersen og direktør Sabina Holm Larsen bød velkommen til de 15 fremmødte ledere, souschefer, afdelingsledere og teamledere.

Formålet med mødet var først og fremmest at få en dialog med de fremmødte om, hvad de tænker om vores nye set-up med de nye samarbejdspartnere samt vores ansættelse af de gamle Spia medarbejdere.

Citater fra de fremmødte, da de fik spørgsmålet ”Hvad tænker I om det nye set-up” er blandt andre:

 • Vi er glade for at Dorte, Gitte, Pernille og Michael bliver, det skaber ro og tryghed – relationen er afgørende for GBV
 • Vi er glade for, at systemerne er de samme
 • Det er en klar styrkelse af GBV og skaber en endnu højere grad af sammenhængskraft og bringer os tilbage til det gamle GBV
 • Det er en klar styrkelse af servicen, at der nu er en lønmedarbejder tilstede 3-4 dage om måneden på Smakkegårdsvej, det cementerer den lokale forankring i endnu højere grad, hvilket er fantastisk.
 • Erfaring fra tidligere samarbejde med Dansk Erhverv er, at de bidrager med rigtig meget på et højt fagligt niveau, de er ordentlige og har meget på hjertet – det er modigt og rigtig godt gået!
 • Fremtiden ser lovende ud med de nye samarbejdspartnere, det er enormt spændende!
 • Det giver et mere professionelt signal ud ad til
 • Det er rigtig godt med de forskelligt planlagte møder, både i aften og på Børsen samt de besøg vi får, hvor vi hurtigt kan få sat ansigt på de nye mennesker, vi skal samarbejde med
 • Vi er glade for, at kommunen har taget så positivt imod de nye samarbejdspartnere, det tegner godt for fremtiden.

Nye muligheder

Der blev spurgt ind til potentialet i de nye samarbejder, og der er ikke tvivl om, at der er flere potentialer. GBV har en ambition om, at samarbejdet med de nye samarbejdspartnere kan være med til at åbne nye døre til spændende projekter – ikke mindst på det politiske plan, men også på det pædagogiske område. Der ud over er der på sigt potentialer i systemerne, som forhåbentlig vil kunne frigive ressourcer til mere synlig ledelse, børnetimer m.v.

Husk mødet d. 19. november

Alt tyder på, at vores medlemsinstitutioner vil tage godt imod de nye samarbejdspartnere, når de lige om lidt kommer på besøg ude i institutionerne. Ledere, mellemledere og bestyrelser opfordres til at deltage den 19. november (hvordan det gennemføres afventer vi pt.), hvor det nye team fra både Dansk Erhverv og Høgsbro+Caspersen vil blive præsenteret.

Husk også at I er velkomne til kontakte os med spørgsmål i forbindelse med den nye ordning.

Pga. det stigende antal smittede beder vi om, at alle voksne bærer mundbind eller visir ved besøg hos Gentofte Børnevenner og Ludika på Smakkegårdsvej. Det gælder:

 • Når man afleverer eller henter børn
 • Hvis man som voksen skal være med til fx. Leg og bevægelse, så bruger man mundbind, indtil man er inde i salen og klar til at gå i gang
 • Når man går til og fra et møde i bygningen

Konferencesal og gangarealer må ikke benyttes til ophold

Pga. forsamlingsforbuddet beder vi desuden om, at man IKKE opholder sig i vores sal eller gangarealer i eventuel ventetid, med mindre der er behov for særlig støtte til en barn. Planlagte kurser, hold mv. kan selvfølgelig bruge salen, som aftalt med Gentofte Børnevenner.

Pas på jer selv og hinanden – mens vi venter på bedre tider.

Nye samarbejdspartnere skal løfte driften

Vi får fra 1. januar 2021 nye samarbejdspartnere: Dansk Erhverv skal varetage HR, ledelses- og bestyrelsessupport samt al rådgivning om ansættelsesret og øvrig jura for alle GBV´s institutioner, mens konsulenthuset Høgsbro + Caspersen skal varetage lønfunktionen.

Hvorfor fortsætter SPIA ikke?

Annette Foltmann har valgt at opsige vores nuværende aftale med udgangen af 2020.

Annette Foltmann og Spia har hjulpet mange af os virkelig godt, og det er vi meget taknemmelige for. Vi ønskede at fortsætte samarbejdet, og har derfor været i dialog med Annette Foltmann om muligheden for et fortsat samarbejde. Annette Foltmann ønskede ikke at tilbyde os en vigtig del af de ydelser Spia løser for os i dag. Derfor slutter samarbejdet med Spia med udgangen af året.

Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde en velfungerende drift support fra dag et, og vi vil sikre at overgangen bliver så let som mulig for jer. Derfor har vi handlet hurtigt og grundigt undersøgt nye samarbejdsmuligheder: vi er utroligt glade for, at vi nu får adgang til to meget stærke nye samarbejdspartnere på HR, jura, rådgivning og løn.

Vores nye team på Smakkegårdsvej…

…bliver dem I kender! Heldigvis har alle de Spia medarbejdere som sidder på kontoret, valgt at blive hos os – så de fra 1. januar 2021 ansættes direkte i Gentofte Børnevenner, og kan fortsætte det tætte samarbejde med alle jer og Gentofte Kommune.

Hvad bliver vi ved med?

Vi fortsætter med det samme regnskab- og budget set up, og derfor de samme personer som hidtil: Dorte (regnskab og budget), Gitte (regnskab og budget), Michael (IT og datatræk) og Pernille (regnskab, budget og ejendomme). De skal sammen varetage regnskab, budget, bogføring, IT og datatræk pr. 1. januar 2021, som I kender det.

I GBV´s sekretariat er fortsat ansat Sabina, Annemarie og Ole, og Paula og Helle er stadig tilknyttet som konsulenter.

I skal fortsat arbejde i de samme systemer Ibistic og Lessor.

I skal fortsat betale jeres administrationshonorar hver måned og jeres medlemskontingent til Gentofte Børnevenner én gang om året.

Hvad er helt nyt?

Vores nye samarbejdspartner på lønfunktionen bliver Høgsbro og Caspersen https://hoegsbro-caspersen.dk/. Børnevennernes institutioner tilknyttes 2 faste lønkonsulenter hos Høgsbro og Caspersen, som vil opbygge en tæt og tillidsfuld samarbejdsrelation til institutionerne og de vil på skift være til stede 3-4 dage om måneden på Smakkegårdsvej. Det er altså en ny service, at vi har lønkonsulenter på Smakkegårdsvej.

Det er også nyt, at vi skal sige goddag til det team, der skal servicere os i Dansk Erhverv med HR, ledelses- og bestyrelsessupport, samt al rådgivning om ansættelsesret og øvrig jura. https://www.danskerhverv.dk/om-dansk-erhverv/ Dansk Erhverv satser stærkt på daginstitutionsområdet. Vi har allerede i dag et udbytterigt samarbejde med Dansk Erhverv og Selveje Danmark, som er en del af Dansk Erhverv.

Hvad siger vi farvel til?

Annette Foltmann har formelt opsagt aftalen med udgangen af december 2020. Vi siger derfor farvel til Annette Foltmann og Spia, og takker for det gode samarbejde gennem de seneste ca. 5 år.

Hvordan får vi en god overgang inden årsskiftet?

 • GBV sikrer, at institutionerne får nye adgange til systemerne Ibistic og Lessor
 • GBV sikrer, at de fornødne rettigheder til NETS, VIRK.DK m.fl.  indhentes fra institutionerne inden årsskiftet
 • GBV sikrer, at institutionernes årsregnskab for 2020 færdiggøres og revideres i 2021
 • GBV sikrer, at institutionerne kommer til at møde de nye samarbejdspartnere flere gange
 • GBV sikrer, at de nye samarbejdspartnere går i dialog med institutionerne om ønsker og behov i dagligdagen

Hvordan bliver de nye samarbejdspartnere at have med at gøre?

Vi har valgt vore nye samarbejdspartnere, fordi de kan leve op til vores værdier: tryghed, synlighed og hjælpsomhed. Samtidig har de et stærkt fokus på optimering af driftssupport. Vores nye samarbejdspartnere har bl.a. sagt ja til at kunne leve op til at:

 • Vores institutioner ønsker lokal forankring, så vore nye samarbejdspartnere kommer til os ikke omvendt
 • Vores institutioner ønsker smartere systemer og service, som kan optimere processer og arbejdsgange og frigive ressourcer til flere børnetimer

Kommende møder om de nye muligheder

Vi forventer, at I har spørgsmål og kommentarer til hvad denne ændring betyder for jer- og derfor anbefaler vi klart, at I alle deltager i de kommende dialogmøder:

 • Møde med GBV´s ledelse hos GBV på Smakkegårdsvej den 22. oktober 2020 kl. 17.15 for alle ledere, souschefer, afdelingsledere og teamledere (med forbehold for nødvendige Corona restriktioner)
 • GBV præsenterer de nye samarbejdspartnere på et møde i Børssalen hos Dansk Erhverv den 19. november 2020 kl. 19 for ledere, souschefer, teamledere, afdelingsledere og alle medlemmer af institutionsbestyrelserne (med nødvendige Corona restriktioner)
 • I oktober- november 2020 besøger både Dansk Erhverv og Høgsbro+ Caspersen alle institutioner, og går i dialog om institutionens ønsker og behov i dagligdagen

Vi ser frem til et nyt og spændende samarbejde i 2021.

 

De bedste hilsner

 

Formand for Gentofte Børnevenners hovedbestyrelse

Bo Baltzersen

 

Direktør for Gentofte Børnevenner

Sabina Holm Larsen

 

 

Diplomuddannelsen og det 3-dages kursus i metoder og inspiration til implementering af de nye pædagogiske læreplaner er netop blevet evalueret. Ledere og de såkaldte faglige fyrtårne – pædagoger fra institutionen – har taget uddannelsen/kurset på Københavns Professionshøjskole. De overordnede resultater fra Gentofte Kommune er gengivet i kommunens Dagtilbudsnyt fra oktober måned. 39 ud af 44 mulige dagtilbudsledere i Gentofte Kommune har deltaget i undersøgelsen, hvilket må siget at en høj besvarelsesprocent.

Undersøgelsen har haft fokus på institutionsledernes oplevede udbytte af forløbene og betydningen for praksis, så det fortsatte arbejde med at understøtte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan bliver tilrettelagt bedst muligt. De overordnede resultater fra Gentofte Kommune er gengivet i kommunens Dagtilbudsnyt fra oktober måned.

Ledernes besvarelser peger på følgende temaer, det har brug for understøttende tiltag:

• Tid til implementering af nye roller og fordybelse, herunder pause fra nye opgaver og tid til udvikling, afprøvning og opfølgning på igangsatte indsatser
• Udvikling af de faglige fyrtårnes rolle
• Øget fokus på evaluering og opbygning af evalueringskultur
• Kompetenceudvikling af pædagoger

Gentofte Kommune opfordrer kraftigt alle borgere med børn i skoler og dagtilbud til at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger, INDEN man tager afsted, men faktisk også UNDERVEJS.

I rejsevejledningerne opfordres alle, der har været i et orange rejseland, til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Det betyder, at dagtilbud og skoler i Gentofte Kommune af sundhedsmæssige grunde IKKE tager imod et barn, der har været i et orange rejseland, fordi barnet kan udgøre en smitterisiko for de andre børn og personalet. Det gælder også selvom forældre kan fremvise en eller flere negative Covid-19 test for barnet.

Hvis rejsevejledningen for et rejseland ændres fra gul til orange, imens barnet opholder sig i landet, eller efter barnet er hjemvendt fra landet, opfordres til at barnet bliver testet for COVID-19 efter hjemkomst – og ikke at blive hjemme i 14 dage. Barnet behøver ikke at blive holdt hjemme i perioden, indtil der foreligger et testresultat.

I nogle tilfælde er rejsevejledningen til et land orange på grund af indrejserestriktioner, som ikke skyldes et højt smitteniveau i de pågældende lande men derimod pågældende landes restriktioner over for danske rejsende, for eksempel karantænekrav. Hvis barnet kommer hjem fra en rejse til et land, hvor rejsevejledningen er orange alene grundet indrejserestriktioner, kan barnet komme i institution eller skole straks efter hjemkomsten.