Regeringen har fornylig fremlagt et nyt uddannelsesudspil, som foreslår at placere 25 nye uddannelser rundt om i landet, bl.a. en ny pædagoguddannelse i Holbæk.

Regeringens udspil møder dog kritik fra blandt andre Danske Professionshøjskoler, Danske Studerendes Fællesråd og BUPL.

BUPL’s skepsis skyldes blandt andet, at finansieringen af den nye pædagoguddannelse muligvis skal findes via nedskæringer på de store pædagoguddannelser i Aarhus og København.

BUPL-formand Elisa Rimpler påpeger, at pædagoguddannelsen har været udsultet gennem en årrække, og at både søgningen og kvaliteten har lidt under uddannelsens lave taxametertilskud, altså det tilskud, uddannelserne får per studerende.

Læs hele artiklen på BUPLs hjemmeside.

Ribisgården er en af de institutioner i Gentofte Kommune, der har deltaget i et projekt om at gøre børnehavens børn mere energibevidste. Det kommunale projekt er udarbejdet af firmaet Viegand og Maagøe. Projektet havde ræven Agent Snif som maskot og sammen med den gik børnene på jagt efter spildt energi.

Hos Viegand og Maagøe haft man en arbejdsgruppe bestående af en pædagog, en nudgingekspert, kommunikationsfolk og energifaglige eksperter. Dette for at kampagnematerialet fik et pædagogisk afsæt, brugte nudgingbaserede principper og samtidigt har et solidt energifagligt grundlag. Se hele den spændende projektbeskrivelse og alle de tilhørende materialer HER

Ribisgården deler deres meget positive erfaringer med materialet i denne artikel på BUPLs hjemmeside, hvor de også fortæller hvordan, de har tilpasset materialet og aktiviteterne til deres børnegruppe.

Restriktionerne er blevet lempet, således at der i dagtilbud nu må afholdes “aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål” igen. Det gælder personalemøder, forældrebestyrelsesmøder, forældremøder og forældresamtaler, det understreges dog, at der stadig er anbefalinger om at holde god afstand, ekstra hygiejne mv.

Gentofte Kommune præciserer dog

Det skal fortsat vurderes, i hvor høj grad temaet for den pågældende aktivitet kræver fysisk fremmøde. Gentofte Kommune opfordrer til, at det altid overvejes, om et digitalt møde, et hybridmøde, hvor nogle deltager fysisk og andre digitalt, eller et udendørs arrangement, kan give mening ift. aktivitetens indhold.

Og for de sociale aktiviteter…

Inden for stuen kan man nu godt afholde arrangementer såsom fælles morgenmad, trivselsarrangementer og kolonier. De bør afholdes inden for stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling og uden kontakt på tværs af disse. Test, god hygiejne, afstand mv. gælder stadig.

Udendørs må man mere

Udendørs kan sociale arrangementer i daginstitutioner godt være på tværs af de samme 2-3 stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger. Der følger derudover snarest specifikke retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om afviklingen af arrangementer over flere dage med overnatning.

Den fulde ordlyd kan findes her: Retningslinjer og vejledninger | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Ledere i dagtilbud og kommunale medarbejdere på dagtilbudsområdet inviteres til webinar om børnefællesskaber 8. juni kl. 9.30-13.15. Det er arrangeret af KL og det koster 545 kr. ex. moms at deltage. Læs mere om programmet og find link til tilmelding HER

Programmet består af 3 oplæg:

Det første er ved Rasmus Landersø, der er forskningsleder i Rockwool Fonden og handler om den tidlige indsats.

Dernæst dagtilbudschef Anne Bust fra Horsens Kommune holder et oplæg om kommunens arbejde med at støtte om børnefællesskaber fra politisk beslutning til praksis.

Til sidst er det psykolog Inge Schou Larsen, der taler om stærke børnefællesskaber i dagtilbud – betydning, muligheder og udfordringer.

Så blev det igen tid til at afholde generalforsamling i Gentofte Børnevenner. Det blev atter i år med et minimalt fremmøde bestående af bestyrelsesformanden og direktøren pga. covid-19 situationen i Gentofte Kommune.

Årsberetning med historisk liste over alle vores institutioner

Til generalforsamlingen blev årsberetningen læst højt af bestyrelsesformand Bo Baltzersen. I anledning af Gentofte Børnevenners 75 års jubilæum er der i årsberetningen inkluderet en komplet liste over de 65 institutioner, som foreningen har været med til at starte gennem årene. Find årsberetningen HER 

Årsregnskab 2020

Årsregnskabet blev ligeledes godkendt og kan findes HER

Valg til Hovedbestyrelsen

Bo Baltzersen, Margit Stich og Kathrine Zaballos blev genvalgt og en ny suppleant, Nadia Ulendorf Thomsen, blev valgt ind. Derudover sidder følgende fortsat i bestyrelsen: Anja Godsk Petersen, Kasper Madsen, Vivi Fischer, Caroline Ellegaard og Anne Busk Ebbesen, der også er næstformand. Se et samlet referat af generalforsamlingen HER

17. maj overrakte afgående borgmester Hans Toft borgmesterkæden og -posten til Michael Fenger. Gentofte Børnevenner retter en stor og varm tak til Hans Toft. Han har altid vist et stort engagement i Gentofte Børnevenner og sagt ja til at deltage i vores mange arrangementer, senest på Børnenes Grundlovsdag i 2018.

I samme åndedrag byder vi velkommen til den nye borgmester, Michael Fenger, som vi allerede har et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde med via hans formandskab i børneudvalget.

Vi håber, at vi kan fortsætte det gode samarbejde og styrke den gensidige tillid. Sammen er vi stærkere og kan gøre en større forskel for børn og personer med særlige udfordringer i Gentofte Kommune – uanset hvilken type institution, man vælger.

foto fra canva.com

BUPL fortæller i en artikel, at der er så lav ledighed blandt pædagoger, at det reelt allerede må betegnes som pædagogmangel. Og helt slemt bliver det om 10 år, hvor de vurderer, at der vil komme til at mangle op til 14.000 ekstra pædagoger.

Politiken har lavet en rundspørge for at undersøge, om der er pædagoger nok til at opfylde de nye krav om minimumsnormeringer. I hovedstadsområdet forlyder det, at man ofte er nødt til ansætte pædagogmedhjælpere og således ikke kan opfylde kravene til andelen af uddannet personalet.

Og her hos Gentofte Børnevenners institutioner, giver flere af lederne også udtryk for, hvor svært det er at skaffe uddannet personale.

Flere har undersøgt betydningen af de nye vilkår i hverdagen, som corona-restriktionerne har medført for dagtilbud. Heriblandt DPU, der har haft et stort forskningsprojekt fra marts ’20 til februar 21, Dagtilbuddets indsatser og betydning for børn, forældre og pædagogisk personale under covid-19 pandemien. Forsker Kirsten Elisa Petersen ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, har indsamlet viden om ledelsers og pæda­gogisk personales oplevelser af nedlukning, genåbningsfaser og hverdagens pædagogiske håndtering under pandemien. Og hun ser en gennemgående positiv erfaring med små grupper:

Inddelingen i små grupper ser ud til at have påvirket børnenes emotionelle og sociale triv­sel positivt. Det vil sige, at børnene både har oplevet bedre relationer til hinanden og har fået bedre plads. Det har fx vist sig ved, at børn, som ellers opleves som tilbageholdende, har fået selvværd til at foreslå legeaktiviteter og ser ud til at være gladere for at komme i dagtilbud hver dag. Faktisk kan vi se, at mange børn har trivedes bedre under pandemien,” siger hun.

Tema-nummer om små børnegrupper

EVA’s undersøgelse Opsamling af erfaringer gjort under COVID-19 i danske dagtilbud peger også på en øget trivsel blandt børnene. Mens næsten halvdelen af dagtilbudscheferne mener, at der både har været positive og negative konsekven­ser for den samlede børnegruppes trivsel i foråret 2020, vurderer 42 %, at betydningen har været overvejende positiv. Ingen dagtilbuds­chefer mener, at vilkårene under genåbningen har haft en overvejende negativ betydning for trivsel, læring, udvikling og dannelse hos den samlede børnegruppe. Det fortæller Dina Madsen, der er chef for dagtilbud på EVA. Læs EVAs temanummer om emnet her: Små grupper i lyset af pandemien | EVA

 

 

26. april fik alle beboere på Østerled, der ønskede det, deres 2. stik med corona-vaccinen. Det blev behørigt fejret med lagkage. Det betyder, at fra mandag d. 10. maj har de fået corona-pas.  Stort tillykke til jer på Østerled fra alle os i Gentofte Børnevenner!

Men hvad med personalet?

En stor del af personalet har fået 1. stik med AstraZeneca og venter derfor på svar på, hvornår de kan få 2. stik med en anden vaccine. Så personalet må fortsætte med at blive testet 2 gange ugentligt – ved Østerleds sygeplejerske Christina samt Kit og Hanne som podeassistenter. Alle ser frem til at slippe for at gå med mundbind eller visir i hverdagen.  Når det sker, bliver det nok nødvendigt at bestille lagkage igen?

Nyt smart fodboldmål

Heldigvis er vejret også blevet bedre, så Østerleds beboere kan få glæde af det nye fodboldmål. Det er en virkelig smart model, der skyder bolden tilbage, når man har ramt målet.

Så kom de opdaterede retningslinjer for dagtilbud gældende fra d. 7. maj, som erstatning for tidligere gældende retningslinjer af d. 21.april.

De nye retningslinjer er igen en lille lempning af corona-restriktionerne. Det nye er bl.a. en anbefaling til at sætte håndsprit op udenfor havelågen, samt håndvask efter at have været på legepladsen.

Organisering af aktiviteter

  • Indendørs kan børn fra flere stuer godt blandes, men det bør begrænses.
  • Udendørs kan  2-3 stuer godt blandes.

Du kan finde den fulde ordlyd her: Retningslinjer og vejledninger | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)