BUPL opfordrer ansatte i dagtilbud til at anmelde corona-sygemelding som en arbejdsskade, hvis de mener, de er blevet smittet på jobbet. Det er især på grund af bekymringen for at få senfølger, at pædagogerne henvender sig, siger Stephanie Rana, advokat i BUPLs arbejdsskadeafdeling. Hun siger endvidere, at man skal kunne sandsynliggøre at man er smittet på jobbet, men at der ikke er tale om, at der skal kunne peges på en konkret smittekilde.  Dette har dog indtil videre heller ikke været et problem i de godkendte arbejdsskadesager, da pædagoger hverken kan holde 2 meters afstand til børnene eller benytte værnemidler hele tiden – og derfor er det ofte mere sandsynligt, at de smittes på jobbet end i fritiden. Læs hele artiklen HER

Så er vi næsten igennem den første måned med det nye og udvidede Gentofte Børnevenner, hvor regnskabskonsulenterne er blevet ansat her i stedet for hos Spia. Løn bliver ordnet hos Høgsbro+Caspersen og jura hos Dansk Erhverv. Men hvordan har opstarten været? Det har jeg ringet til Marianne Callaby, leder af Børnehuset Højgården, og Karina Carstensen, leder af Børnehuset Dalgården, for at høre mere om.

Hvordan er det gået med lønindberetningen?

Helt overordnet set, er tilbagemeldingen, at der er lidt forventelige opstartsvanskeligheder, men at de regner med, at det nok skal komme til at køre fint. Herudover nævner begge ledere, at de er gået fra at kende deres lønkonsulenter hos Spia rigtig godt, til at skulle lære både nye lønkonsulenter at kende og samtidigt også et nyt system. ”Tidligere fik jeg altid lige en mail, der bekræftede, at en medarbejder var oprettet. Det gør jeg ikke mere, nu skal jeg regne med at intet nyt er godt nyt.” siger Karina. Marianne fortæller, at hun havde problemer med at komme på OneDrive, men at hun ringede til Høgsbro+Caspersen op og fik hjælp med det samme, ”så jeg har ikke følt mig ladt i stikken.”

Og de nye kontrakter?

Her er der enslydende ytringer om, at de første kontrakter er alt for omfattende og skrivetunge. ”Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle angribe det med de første skabeloner. Der blev jeg noget frustreret. Men jeg kontaktede Sabina og Dansk Erhverv og bad om, at der bl.a. blev mere tekst fortrykt. Det bliver der så nu, så det er godt, at der bliver handlet på det og at der bliver lyttet,” siger Marianne. Karina finder også, at det er for tidskrævende, hvis der skal findes alt for mange oplysninger forskellige steder i forhold til, hvordan de lavede kontrakter før – ”men jeg er fortrøstningsfuld til, at det nok skal gå. Det er en tilvænningssag.”

Har der været en forskel at spore i forhold til regnskab?

Her svarer de begge, at det har været guld værd, at det er de samme gode, dygtige folk, som hidtil.” Gitte er jo en stjerne, at hun er der, det giver mig en rigtig god ro.” siger Marianne. En stor forskel, der bliver nævnt er, at før var jura, løn og regnskab samlet i et firma og det gav en rød tråd og synergieffekt, som der ikke er (endnu) i den nye ordning. Vi må håbe, at den kan komme hen ad vejen.

 

Sanne Nielsen, dagtilbudschef i Gentofte Kommune, har meldt ud, at der i disse dage arbejdes på en konkret plan for kviktest af personalet i daginstitutionerne. Alle institutioner skulle være blevet kontaktet direkte af kommunen i begyndelsen af uge 4. Podeholdet vil begynde deres arbejde i uge 5.

Socialpædagog Camilla Simonsen (billedet) fortæller om sit arbejde på Østerled i denne artikel, hvor de screener for demens allerede fra beboer fylder 30 år.

Projekt om demens og udviklingshæmning

Bostedet Østerled er med et projekt, der sætter fokus på udviklingshæmning og demens. Mennesker med udviklingshæmning har 3-4 gange så stor risiko for at udvikle demens som andre, og de første tegn på demens ses ofte allerede i 40-års alderen. På Østerled gennemsnitsalderen over 50 år.

Tryghed også for de pårørende

Ligeledes fortæller forstander Kit Rønholm mere overordnet om projektet “Mennesker med udviklingshæmning og demens,” i denne artikel. om bl.a. opkvalificeringen af de ansatte og også om det vigtige ved at være i tæt og tryg dialog med de pårørende.

Gentofte Børnevenner ønsker Michael Fenger hjerteligt tillykke med den nye post som borgmester fra d. 15. maj 2021, hvor Hans Toft har valgt at træde tilbage. Michael Fenger er et kendt ansigt hos Gentofte Børnevenner, da han er formand for Gentofte Kommunes børneudvalg. Derfor ser Gentofte Børnevenner frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde omkring dagtilbudsområdet samt også social- og handicapområdet fremover.

7 ud af 10 ledere siger, at de ønsker corona-tests på arbejdspladsen. DR Nyheder har lavet en rundspørge d. 15. – 18. januar 2021, hvor 624 daginstitutioner har deltaget. Rundspørgen udspringer af at statsminister Mette Frederiksen d. 5. januar sagde, at der skal udvikles modeller for, hvordan personalet på daginstitutioner skal testes for corona. Falck melder sig klar til at løse opgaven, da de allerede kører rundt på arbejdspladser med pode-bussen. Læs hele artiklen på DRs hjemmeside HER

Dagtilbudschef for Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, sendte den 15. januar et brev ud til alle forældre med børn i kommunens dagtilbud for de 0-6 årige om de seneste restriktioner fra Sundhedsstyrelsen.  Hun skriver bl.a. “Det vil være en stor hjælp, hvis de forældre, der har mulighed for det, giver børnene lidt kortere dage end sædvanligt. Det vil også være en stor hjælp, hvis I har mulighed for primært at bruge jeres dagtilbud mellem kl. 8.30 og 15.30. Når institutionerne skal bruge færre medarbejdere til at bemande ydertimerne, er der alt andet lige bedre mulighed for at gennemføre en opdeling i mindre grupper i løbet af dagen.”

Her er et udpluk af de seneste restriktioner:

  • Det anbefales, at børnegruppen, dvs. stuen eller en tilsvarende gruppe, opdeles i mindre grupper i løbet af dagen, og disse grupper er gennemgående en hel dag, også når børnene er udenfor.
  • Børn fra forskellige stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger i daginstitutioner mv. bør ikke være sammen fysisk på tværs.
  • Samling af børn på tværs af stuer bør begrænses, og bør kun ske når det er nødvendigt – som eksempel nævnes ydertimerne.
  • Der opfordres til, at blanding af personale tilknyttet de forskellige stuer begrænses mest muligt.
  • At så mange aktiviteter som muligt tilrettelægges udenfor eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand.

Læs hele brevet HER

 

Kommunernes Landsforening har lavet en stikprøveundersøgelse for at finde ud af, hvor mange forældre, der vælger at holde deres børn hjemme under denne nedlukning. Den viser, at der i gennemsnit var 66 % børn, der kom i deres dagtilbud. Fremmødet varierer mellem 48 % og 83 % i de kommuner, der har besvaret undersøgelsen.

At så stor en del af forældrene har valgt at holde deres børn hjemme, selvom dagtilbuddene er åbne, siger noget om det samfundssind, der hersker. Det giver luft i vores dagtilbud og styrker mulighederne for, at det pædagogiske personale kan fortsætte deres store arbejde med at tilbyde børnene en god og lærerig dag samtidig med, at retningslinjerne for at begrænse smitten overholdes.” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Ligeledes ser det heldigvis også godt ud med fraværet pga. sygdom, testforløb o. lign. hos det pædagogiske personale. Her viser tallene pr. 11. januar et fravær på blot 7 pct.

Hvilken institutionsform er bedst – kommunal, selvejende eller privat – det er et spørgsmål der nok aldrig kan svares entydigt på. Ikke desto mindre blev der i december 2020 udgivet en stor rapport fra RUC, der netop kvalitetsvurderer og sammenligner de tre former:  “Pædagogiske og fysiske rammer i offentlige, selvejende og private børnehaver i Danmark.” Dette er yderst relevant at undersøge i en tid, hvor især de private institutioner er trængt politisk.

Og resultaterne?

Den samlede analyse  viser, at der er en tendens til, at de private og til dels de selvejende børnehaver har færre børn pr. ansat sammenlignet med de kommunale børnehaver. Lederne i de private og selvejende børnehaver bruger gennemsnitligt hhv. 17,5 og 6 procent mere af deres tid med børnene end lederne i de kommunale børnehaver. Hvad angår ture ud af huset, så er børnene i de private og selvejende børnehaver gennemsnitligt en halv dag mere på udflugt uden for institutionen på en typisk uge sammenlignet med de kommunale børnehaver. De kommunale er  til gengæld førende på madordning og specialpladser.

Hvad undersøger rapporten så?

Undersøgelsen har fokuseret på strukturel kvalitet (f.eks. normering, uddannelse og fysiske rammer) og processuel kvalitet (f.eks. forældresamarbejde, madordning og aktiviteter). 591 institutioner besvarede spørgeskemaundersøgelsen helt eller delvist, der blev udsendt til i alt 1.943 kommunale, selvejende og private børnehaver.

Læs hele rapporten HER

På Bostedet Østerled er der for tiden sat ekstra personale ind, så beboerne kan komme ud og få frisk luft på gå –og cykelture. Beboerne bliver nemlig hjemme fra deres sædvanlige aktiviteter i disse dage pga. restriktionerne, så gå- og cykleturene er den eneste mulighed for at komme rigtigt ud.  Men positivt er det, at det indtil nu er lykkedes med at holde Østerleds beboere fri for covid-19. Det fine skilt med “Kom vaccine – Stop Coronavirus” er tegnet af en af beboerne.

Hver beboer må fortsat få besøg af 2 personer

Østerled har endnu ikke ændret på besøgsrestriktionerne, så det er fortsat muligt, at hver beboer kan have besøg af max. 2 personer, bare det er de samme personer hver gang. Alle gæster bruger naturligvis mundbind/visir, når de færdes på fællesarealerne.

Snart kan Østerleds sygeplejerske også pode

Gentofte kommune har nu givet grønt lys for, at Østerleds sygeplejerske, Christina, kan pode personalet og beboerne, så snart hun har fået et podekursus. Det er et meget vigtigt tiltag for at holde smitten ude.  Forstander Kit Rønholm udtaler, “Vi håber ikke, vi får brug for det selvfølgelig, men det bliver en kæmpehjælp for os alle.”

Så mangler der bare en dato for vaccination

Østerled har desuden sendt lister til Gentofte kommune, om at alle beboere ønsker corona-vaccine. Dette for at sikre, at der er en vaccine til alle, når muligheden er der – selvom der faktisk er enkelte, der endnu ikke ved, om de vil have den.  Kit Rønholm beder familierne til beboerne om at være tilstede, når det rent praktisk skal gennemføres, hvis en beboer har brug for støtte. Der er heldigvis gode erfaringer fra vaccineringen mod influenza, der forløb helt uden problemer. Der er også bestilt corona-vaccine til samtlige medarbejdere, der har ønsket det, incl. vikarer og rengøringspersonale.