7 ud af 10 ledere siger, at de ønsker corona-tests på arbejdspladsen. DR Nyheder har lavet en rundspørge d. 15. – 18. januar 2021, hvor 624 daginstitutioner har deltaget. Rundspørgen udspringer af at statsminister Mette Frederiksen d. 5. januar sagde, at der skal udvikles modeller for, hvordan personalet på daginstitutioner skal testes for corona. Falck melder sig klar til at løse opgaven, da de allerede kører rundt på arbejdspladser med pode-bussen. Læs hele artiklen på DRs hjemmeside HER

Hvilken institutionsform er bedst – kommunal, selvejende eller privat – det er et spørgsmål der nok aldrig kan svares entydigt på. Ikke desto mindre blev der i december 2020 udgivet en stor rapport fra RUC, der netop kvalitetsvurderer og sammenligner de tre former:  “Pædagogiske og fysiske rammer i offentlige, selvejende og private børnehaver i Danmark.” Dette er yderst relevant at undersøge i en tid, hvor især de private institutioner er trængt politisk.

Og resultaterne?

Den samlede analyse  viser, at der er en tendens til, at de private og til dels de selvejende børnehaver har færre børn pr. ansat sammenlignet med de kommunale børnehaver. Lederne i de private og selvejende børnehaver bruger gennemsnitligt hhv. 17,5 og 6 procent mere af deres tid med børnene end lederne i de kommunale børnehaver. Hvad angår ture ud af huset, så er børnene i de private og selvejende børnehaver gennemsnitligt en halv dag mere på udflugt uden for institutionen på en typisk uge sammenlignet med de kommunale børnehaver. De kommunale er  til gengæld førende på madordning og specialpladser.

Hvad undersøger rapporten så?

Undersøgelsen har fokuseret på strukturel kvalitet (f.eks. normering, uddannelse og fysiske rammer) og processuel kvalitet (f.eks. forældresamarbejde, madordning og aktiviteter). 591 institutioner besvarede spørgeskemaundersøgelsen helt eller delvist, der blev udsendt til i alt 1.943 kommunale, selvejende og private børnehaver.

Læs hele rapporten HER

På Bostedet Østerled er der for tiden sat ekstra personale ind, så beboerne kan komme ud og få frisk luft på gå –og cykelture. Beboerne bliver nemlig hjemme fra deres sædvanlige aktiviteter i disse dage pga. restriktionerne, så gå- og cykleturene er den eneste mulighed for at komme rigtigt ud.  Men positivt er det, at det indtil nu er lykkedes med at holde Østerleds beboere fri for covid-19. Det fine skilt med “Kom vaccine – Stop Coronavirus” er tegnet af en af beboerne.

Hver beboer må fortsat få besøg af 2 personer

Østerled har endnu ikke ændret på besøgsrestriktionerne, så det er fortsat muligt, at hver beboer kan have besøg af max. 2 personer, bare det er de samme personer hver gang. Alle gæster bruger naturligvis mundbind/visir, når de færdes på fællesarealerne.

Snart kan Østerleds sygeplejerske også pode

Gentofte kommune har nu givet grønt lys for, at Østerleds sygeplejerske, Christina, kan pode personalet og beboerne, så snart hun har fået et podekursus. Det er et meget vigtigt tiltag for at holde smitten ude.  Forstander Kit Rønholm udtaler, “Vi håber ikke, vi får brug for det selvfølgelig, men det bliver en kæmpehjælp for os alle.”

Så mangler der bare en dato for vaccination

Østerled har desuden sendt lister til Gentofte kommune, om at alle beboere ønsker corona-vaccine. Dette for at sikre, at der er en vaccine til alle, når muligheden er der – selvom der faktisk er enkelte, der endnu ikke ved, om de vil have den.  Kit Rønholm beder familierne til beboerne om at være tilstede, når det rent praktisk skal gennemføres, hvis en beboer har brug for støtte. Der er heldigvis gode erfaringer fra vaccineringen mod influenza, der forløb helt uden problemer. Der er også bestilt corona-vaccine til samtlige medarbejdere, der har ønsket det, incl. vikarer og rengøringspersonale.

 

Den seneste opdatering af Børne- og Undervisningsministeriets covid19-retningslinjer fra d. 8. januar understreger betydningen og og konkretiserer de tidligere anbefalinger. Det gælder bl.a. det med at børnene helst skal være i små grupper med det samme personale hver dag, hvis der er mulighed for det. Desuden anbefales det stadig, at forældre henter og bringer udendørs, og at der bæres mundbind, hvis man som forælder kommer indendørs. Læs den fulde ordlyd HER

BUPLs formand, Elisa Rimpler, havde gerne set, at det var blevet formuleret mere som et “skal” end  et “bør.” Dette da det, ifølge hende, ikke er alle kommuner, der fortolker dette ens. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udtaler følgende til BUPL om dette:

Jeg synes, det er fuldstændig uhørt, hvis en anbefaling ikke overholdes, fordi det ikke er et krav. Jeg har en krystalklar forventning om, at når der foreligger en anbefaling midt i en global pandemi, som går ud på at passe på personalet og gøre, at de kan gå trygt på arbejde, så sørger man selvfølgelig for som kommune og daginstitution at leve op til den.

Børne- og Undervisningsministeriet har i dag fulgt op på de skærpede restriktioner, der blev meldt ud på pressemødet d. 5. januar 2020. På deres hjemmeside står der nu:

Sundhedsmyndighederne vurderer, at dagtilbud fortsat kan holdes åbne, da de mindre børn ikke driver smitteudviklingen i epidemien. Ud fra et forsigtighedsprincip vil der dog i den kommende tid være et skærpet fokus på ekstra smitteforebyggende tiltag i dagtilbud mv. med følgende tiltag:

  • Dagtilbuddene er i udgangspunkt åbne, men pasning af børn foregår i mindre, faste grupper, hvor det er muligt
  • Opfordring til at holde børn hjemme, hvis man kan.
  • Skærpet opfordring til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, samt at forældre opfordres til at bære mundbind eller visir ved aflevering og afhentning inden døre, hvis det er vanskeligt at holde afstand.
  • Modeller for test af personale i dagtilbud udvikles, fx kviktest.

Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en afgrænset periode. Der gælder visse undtagelser fra anbefalingen, blandt andet i dagtilbud og ved undervisning af sårbare personer.

De skærpede tiltag gælder fra fredag den 8. januar til og med 17. januar 2021.

Så blev restriktionerne forlænget til 17. januar, det meste er lukket, men daginstitutionerne er fortsat åbne. Det nye er dog denne opfordring til forældre fra Børne- og undervisningsministeriet: “Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode.” Læs mere på ministeriets hjemmeside HER

Hvad mener BUPL om det?

BUPL havde dog gerne set, at der var indført nødpasning, ifølge et indlæg d. 4. januar på deres hjemmeside.

Alternativt ville en løbende tilpasning i børnetallet være at foretrække, for som BUPLs formand Elisa Rimpler udtaler: ”Det har kommunerne slet ikke været gode nok til indtil nu. Når der er for mange kolleger syge eller til testning, så skal man justere i børnetallet.”

Desuden opfordres der til, at siden pædagoger nu varetager en så vigtig en samfundsfunktion, at de kommer frem i vaccinationskøen.

Gentofte kommune – en status

Gentofte kommune følger til punkt og prikke regeringens og sundhedsmyndighedernes anvisninger og ud fra de oplysninger, vi har fået fra kommunen, så er der i 75 % af institutionerne mødt ml. 90 og 100 % af børnene ind. I de resterende 25 % af institutionerne er der mødt ml. 70 og 90 % af børnene ind efter juleferien.

 

Der kom i fredags et sæt skærpede retningslinjer for dagtilbud fra Børne- og Undervisningsministeriet. Det bliver bl.a. kraftigt anbefalet, at forældre bærer visir eller mundbind, hvis de kommer ind i daginstitutionen – når det ikke det er muligt udelukkende at hente/bringe udendørs. Udover selvfølgelig at holde god afstand og håndhygiejne. I de justerede retningslinjer anbefales det også, at der indføres forskudte mødetider for at undgå mylder.

Dimensionering af dagtilbud

Det er desuden blevet muligt at kommunalbestyrelsen kan beslutte at dimensionere dagtilbud. Dimensionering kan i helt ekstraordinære tilfælde give mulighed for, at dagtilbud kan have kortere åbningstider, prioritere hvor lang tid de forskellige børn kan være der, og der kan anvendes andre lokaler eller forskudte mødetider. Der er fx mulighed for at tage færre børn ind, hvis mange ansatte er syge eller til test, og der ikke kan dækkes ind med andet personale.

BUPL: Kommuner skal træde i karakter

BUPL-formand Elisa Rimpler lægger ikke skjul på, at hun gerne havde set, at man gik over til nødpasning, indtil smittespredningen var under kontrol.

”Når det ikke sker, er det vigtigt, at kommunerne og forvaltningerne træder i karakter og bruger muligheden for at dimensionere antallet af børn, når der mangler personaleressourcer, tid og plads til at overholde de sundhedsfaglige retningslinjer og samtidig sikre nogle forsvarlige pædagogiske rammer. Det er ikke rimeligt, at det er den enkelte leder, som skal stå med afgørelsen af, hvilke børn der må komme og ikke komme,” siger Elisa Rimpler.

Læs mere om de opdaterede retningslinjer her: Ministerium justerer retningslinjer på dagtilbudsområdet | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Peter Hjorts blå juledug lavet i Amstsygehusets børnehave ca. 1958. Foto af Peter Hjort.

Kære alle jer ansatte i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner,

Som dette mærkelige år går på hæld og julen nærmer sig, skal I have en hilsen fra os her i Gentofte Børnevenners sekretariat. Vi ved, at I har knoklet hele året, tilpasset jer nye restriktioner og med rette bekymret jer for smittefaren. Men midt i det hele forlyder det, at børnene faktisk er glade for deres nye corona-hverdag. At beboerne på Østerled alligevel får mange hyggelige juleoplevelser og -hygge, midt i mundbind og forbud. Det er jeres fortjeneste. En dag om mange år vil dem, der var små under corona, sikkert finde minder frem om rare, trygge oplevelser med jer. På samme måde som denne lille erindring fra ca. 1958 fra Peter Hjorts tid i Amtssygehusets Børnehave (åbnet af Gentofte Børnevenner i 1949).

Hermed et lille uddrag om Frk. Thrane:

På et tidspunkt kom frk. Thrane til børnehaven i en meget kort ansættelse. Jeg mener helt bestemt, at frk. Thrane må have været praktikant. Vi var en lille gruppe børn, måske ca. fem, som hun fik ansvaret for, mens hun var der. Jeg var vild med frk. Thrane, og det var rigtigt hyggeligt at være i hendes gruppe, og alligevel husker jeg ikke meget af, hvad vi foretog os. Det, der nok gjorde størst indtryk, var hendes nærvær. Hun er den eneste af børnehavefrøknerne (som de jo hed dengang), jeg stadig husker.

Den blå juledug:

Op til jul lavede vi en juleløber. Måske knap så kreativt, som det ville være i en børnehave i dag. Vi fik hver udleveret et stykke blåt stof på ca. 60 gange 40 cm. Herudover fik vi udleveret to juletræer, to stjerner, fire nissekroppe, to grå herrenissebukseben, to nissekjoler, to nisseforklæder, to damenisseben, fire nissehoveder, fire nissehænder, fire nissehuer, fire træsko, fire grå katte, seks grise og seks hjerter alt sammen på forhånd klippet ud i filt. Dernæst fik vi nøje anvisninger på, hvor tingene skulle anbringes på dugen, og så fik vi lov til at lime dem på. Grunden til at jeg så præcist kan sige, hvad vi fik udleveret, er, at jeg har dugen i en noget slidt tilstand endnu.”

God jul til alle jer “frk. Thraner”

Med dette lille erindringsglimt, med stor tak til Peter Hjort for at sende dem til os, skal lyde et ønske om en glædelig jul og et godt nytår til alle jer “frk.  Thraner” derude. Midt i alt besværet, bekymringerne og sliddet skaber I hver dag gode varme minder, der kan findes frem til glæde mange år efter – er vi helt sikre på. Vi ses i 2021.

Med den nye samarbejdsaftale med Dansk Erhverv kommer Gentofte Børnevenner med i deres politiske interessevaretagelse. Dansk Erhverv arbejder politisk med kontakter til politikere på både lands- og lokalt plan, presse, alliancer, interessentanalyse og -håndtering. Fremtidens velfærdsmarked er et fokusområde og de arbejder bl.a. med hvordan de ikke-offentlige leverandørers marked vil være om 10 år.

Dansk Erhverv ser en række afgørende politiske kamppladser på social- og dagsinstitutionsområdet, der påvirker Gentofte Børnevenners rammevilkår og fremtidige marked, som de beskriver herunder:

Forbud mod private velfærdsleverandører?

Regeringen har foreslået et forbud mod private sociale tilbud og daginstitutioner. Selvom det ikke har direkte konsekvens, og det er lykkedes Dansk Erhverv at fjerne alle krav vedr. koncernkonstruktioner inden forslagene er blevet offentliggjort, er den ”dem og os”-retorik, som regeringen har lagt for dagen bekymrende set i forhold til den fremtidige udvikling på velfærdsområdet. Dertil kommer, at FOA offentligt har problematiseret samarbejdet mellem pensionskasser og selvejende institutioner. Det er altså alle ”private penge”, der er i søgelyset, og det er bekymrende med blik på de massive investeringer – også i bygninger – der skal foretages i de kommende år, hvis borgerne fortsat skal have adgang til den velfærd, som de er vant til. Derfor stopper kampen ikke med regeringens angreb på private – det er hele samarbejdsdiskursen, som er på spil i forhandlingerne, hvorfor den også er relevant for selvejende og civilsamfund.

Frit valg

I et nu tilbagetrukket notat vedrørende frikommuneforsøg blev det foreslået at suspendere det frie valg på ældreområdet i frikommunerne. Det er blot endnu et eksempel på, hvordan tilstedeværelsen af ikke-offentlige aktører ses som problematisk i den offentlige styringslogik under denne regering. Det er derfor en absolut topprioritet, dels at kæmpe for at bevare eksisterende rettigheder, dels at medvirke til en ny fortælling om den styrke, der ligger i at borgere kan træffe deres egne valg. Dansk Erhverv ønsker ligeledes at sætte fokus på, hvordan tilstedeværelsen af mere end én leverandør kan medvirke til at udvikle kvalitet og forbedre styring hos alle typer velfærdsleverandører.

Takster og priser

Det er et udbredt fænomen, at ikke-offentlige, selvom de formelt skal have samme gennemsnitlige takst som et tilsvarende offentligt tilbud, underbetales. Det skyldes uigennemsigtige udgiftsstrukturer i det kommunale samt fraværet af revision på tilbudsniveau i det offentlige. Det skader dels rentabiliteten for visse ikke-offentlige leverandører og forringer konkurrenceevnen. Derfor vil det i de kommende år være en central prioritet at sikre mere fair konkurrencevilkår for ikke-offentlige velfærdsleverandører, herunder daginstitutioner.

Minimumsnormeringer

Endelig er der spørgsmålet om minimumsnormeringer, der, selvom det formelt er landet i forbindelse med finansloven for 2021, endnu udestår at blive udmøntet. Dansk Erhverv arbejder målrettet med at gøre opmærksom på dette igennem deres politiske interessevaretagelse og for at sikre, at der ved implementeringen ikke sker diskrimination af ikke-offentlige aktører.

Gentofte Børnevenners psykolog,  Helle Scheele, anbefaler en rigtig god podcast om skolestart fra baby-steps.dk  

Børne ergoterapeuten Claire Ludvigsen er med i studiet hos Ann Helene Kristensen, der er indehaver af Baby-steps.dk. I denne episode taler de om skoleparathed og hvordan man allerede fra vuggestue-alderen kan begynde at arbejde mod skoleparathed og hvad det indebærer. Lyt med her: S1E18 – Klar, parat, skolestart! (pinecast.co)

Hele serien af podcasts fra baby-steps.dk er anbefalelsesværdig, ifølge Helle, da den kommer mange veje rundt omkring sanseintegration i forhold til arbejdet med børn.