Så er vi næsten igennem den første måned med det nye og udvidede Gentofte Børnevenner, hvor regnskabskonsulenterne er blevet ansat her i stedet for hos Spia. Løn bliver ordnet hos Høgsbro+Caspersen og jura hos Dansk Erhverv. Men hvordan har opstarten været? Det har jeg ringet til Marianne Callaby, leder af Børnehuset Højgården, og Karina Carstensen, leder af Børnehuset Dalgården, for at høre mere om.

Hvordan er det gået med lønindberetningen?

Helt overordnet set, er tilbagemeldingen, at der er lidt forventelige opstartsvanskeligheder, men at de regner med, at det nok skal komme til at køre fint. Herudover nævner begge ledere, at de er gået fra at kende deres lønkonsulenter hos Spia rigtig godt, til at skulle lære både nye lønkonsulenter at kende og samtidigt også et nyt system. ”Tidligere fik jeg altid lige en mail, der bekræftede, at en medarbejder var oprettet. Det gør jeg ikke mere, nu skal jeg regne med at intet nyt er godt nyt.” siger Karina. Marianne fortæller, at hun havde problemer med at komme på OneDrive, men at hun ringede til Høgsbro+Caspersen op og fik hjælp med det samme, ”så jeg har ikke følt mig ladt i stikken.”

Og de nye kontrakter?

Her er der enslydende ytringer om, at de første kontrakter er alt for omfattende og skrivetunge. ”Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle angribe det med de første skabeloner. Der blev jeg noget frustreret. Men jeg kontaktede Sabina og Dansk Erhverv og bad om, at der bl.a. blev mere tekst fortrykt. Det bliver der så nu, så det er godt, at der bliver handlet på det og at der bliver lyttet,” siger Marianne. Karina finder også, at det er for tidskrævende, hvis der skal findes alt for mange oplysninger forskellige steder i forhold til, hvordan de lavede kontrakter før – ”men jeg er fortrøstningsfuld til, at det nok skal gå. Det er en tilvænningssag.”

Har der været en forskel at spore i forhold til regnskab?

Her svarer de begge, at det har været guld værd, at det er de samme gode, dygtige folk, som hidtil.” Gitte er jo en stjerne, at hun er der, det giver mig en rigtig god ro.” siger Marianne. En stor forskel, der bliver nævnt er, at før var jura, løn og regnskab samlet i et firma og det gav en rød tråd og synergieffekt, som der ikke er (endnu) i den nye ordning. Vi må håbe, at den kan komme hen ad vejen.

 

Sanne Nielsen, dagtilbudschef i Gentofte Kommune, har meldt ud, at der i disse dage arbejdes på en konkret plan for kviktest af personalet i daginstitutionerne. Alle institutioner skulle være blevet kontaktet direkte af kommunen i begyndelsen af uge 4. Podeholdet vil begynde deres arbejde i uge 5.

Socialpædagog Camilla Simonsen (billedet) fortæller om sit arbejde på Østerled i denne artikel, hvor de screener for demens allerede fra beboer fylder 30 år.

Projekt om demens og udviklingshæmning

Bostedet Østerled er med et projekt, der sætter fokus på udviklingshæmning og demens. Mennesker med udviklingshæmning har 3-4 gange så stor risiko for at udvikle demens som andre, og de første tegn på demens ses ofte allerede i 40-års alderen. På Østerled gennemsnitsalderen over 50 år.

Tryghed også for de pårørende

Ligeledes fortæller forstander Kit Rønholm mere overordnet om projektet “Mennesker med udviklingshæmning og demens,” i denne artikel. om bl.a. opkvalificeringen af de ansatte og også om det vigtige ved at være i tæt og tryg dialog med de pårørende.

7 ud af 10 ledere siger, at de ønsker corona-tests på arbejdspladsen. DR Nyheder har lavet en rundspørge d. 15. – 18. januar 2021, hvor 624 daginstitutioner har deltaget. Rundspørgen udspringer af at statsminister Mette Frederiksen d. 5. januar sagde, at der skal udvikles modeller for, hvordan personalet på daginstitutioner skal testes for corona. Falck melder sig klar til at løse opgaven, da de allerede kører rundt på arbejdspladser med pode-bussen. Læs hele artiklen på DRs hjemmeside HER

Hvilken institutionsform er bedst – kommunal, selvejende eller privat – det er et spørgsmål der nok aldrig kan svares entydigt på. Ikke desto mindre blev der i december 2020 udgivet en stor rapport fra RUC, der netop kvalitetsvurderer og sammenligner de tre former:  “Pædagogiske og fysiske rammer i offentlige, selvejende og private børnehaver i Danmark.” Dette er yderst relevant at undersøge i en tid, hvor især de private institutioner er trængt politisk.

Og resultaterne?

Den samlede analyse  viser, at der er en tendens til, at de private og til dels de selvejende børnehaver har færre børn pr. ansat sammenlignet med de kommunale børnehaver. Lederne i de private og selvejende børnehaver bruger gennemsnitligt hhv. 17,5 og 6 procent mere af deres tid med børnene end lederne i de kommunale børnehaver. Hvad angår ture ud af huset, så er børnene i de private og selvejende børnehaver gennemsnitligt en halv dag mere på udflugt uden for institutionen på en typisk uge sammenlignet med de kommunale børnehaver. De kommunale er  til gengæld førende på madordning og specialpladser.

Hvad undersøger rapporten så?

Undersøgelsen har fokuseret på strukturel kvalitet (f.eks. normering, uddannelse og fysiske rammer) og processuel kvalitet (f.eks. forældresamarbejde, madordning og aktiviteter). 591 institutioner besvarede spørgeskemaundersøgelsen helt eller delvist, der blev udsendt til i alt 1.943 kommunale, selvejende og private børnehaver.

Læs hele rapporten HER

På Bostedet Østerled er der for tiden sat ekstra personale ind, så beboerne kan komme ud og få frisk luft på gå –og cykelture. Beboerne bliver nemlig hjemme fra deres sædvanlige aktiviteter i disse dage pga. restriktionerne, så gå- og cykleturene er den eneste mulighed for at komme rigtigt ud.  Men positivt er det, at det indtil nu er lykkedes med at holde Østerleds beboere fri for covid-19. Det fine skilt med “Kom vaccine – Stop Coronavirus” er tegnet af en af beboerne.

Hver beboer må fortsat få besøg af 2 personer

Østerled har endnu ikke ændret på besøgsrestriktionerne, så det er fortsat muligt, at hver beboer kan have besøg af max. 2 personer, bare det er de samme personer hver gang. Alle gæster bruger naturligvis mundbind/visir, når de færdes på fællesarealerne.

Snart kan Østerleds sygeplejerske også pode

Gentofte kommune har nu givet grønt lys for, at Østerleds sygeplejerske, Christina, kan pode personalet og beboerne, så snart hun har fået et podekursus. Det er et meget vigtigt tiltag for at holde smitten ude.  Forstander Kit Rønholm udtaler, “Vi håber ikke, vi får brug for det selvfølgelig, men det bliver en kæmpehjælp for os alle.”

Så mangler der bare en dato for vaccination

Østerled har desuden sendt lister til Gentofte kommune, om at alle beboere ønsker corona-vaccine. Dette for at sikre, at der er en vaccine til alle, når muligheden er der – selvom der faktisk er enkelte, der endnu ikke ved, om de vil have den.  Kit Rønholm beder familierne til beboerne om at være tilstede, når det rent praktisk skal gennemføres, hvis en beboer har brug for støtte. Der er heldigvis gode erfaringer fra vaccineringen mod influenza, der forløb helt uden problemer. Der er også bestilt corona-vaccine til samtlige medarbejdere, der har ønsket det, incl. vikarer og rengøringspersonale.

 

Den seneste opdatering af Børne- og Undervisningsministeriets covid19-retningslinjer fra d. 8. januar understreger betydningen og og konkretiserer de tidligere anbefalinger. Det gælder bl.a. det med at børnene helst skal være i små grupper med det samme personale hver dag, hvis der er mulighed for det. Desuden anbefales det stadig, at forældre henter og bringer udendørs, og at der bæres mundbind, hvis man som forælder kommer indendørs. Læs den fulde ordlyd HER

BUPLs formand, Elisa Rimpler, havde gerne set, at det var blevet formuleret mere som et “skal” end  et “bør.” Dette da det, ifølge hende, ikke er alle kommuner, der fortolker dette ens. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udtaler følgende til BUPL om dette:

Jeg synes, det er fuldstændig uhørt, hvis en anbefaling ikke overholdes, fordi det ikke er et krav. Jeg har en krystalklar forventning om, at når der foreligger en anbefaling midt i en global pandemi, som går ud på at passe på personalet og gøre, at de kan gå trygt på arbejde, så sørger man selvfølgelig for som kommune og daginstitution at leve op til den.

Børne- og Undervisningsministeriet har i dag fulgt op på de skærpede restriktioner, der blev meldt ud på pressemødet d. 5. januar 2020. På deres hjemmeside står der nu:

Sundhedsmyndighederne vurderer, at dagtilbud fortsat kan holdes åbne, da de mindre børn ikke driver smitteudviklingen i epidemien. Ud fra et forsigtighedsprincip vil der dog i den kommende tid være et skærpet fokus på ekstra smitteforebyggende tiltag i dagtilbud mv. med følgende tiltag:

  • Dagtilbuddene er i udgangspunkt åbne, men pasning af børn foregår i mindre, faste grupper, hvor det er muligt
  • Opfordring til at holde børn hjemme, hvis man kan.
  • Skærpet opfordring til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, samt at forældre opfordres til at bære mundbind eller visir ved aflevering og afhentning inden døre, hvis det er vanskeligt at holde afstand.
  • Modeller for test af personale i dagtilbud udvikles, fx kviktest.

Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en afgrænset periode. Der gælder visse undtagelser fra anbefalingen, blandt andet i dagtilbud og ved undervisning af sårbare personer.

De skærpede tiltag gælder fra fredag den 8. januar til og med 17. januar 2021.

Så blev restriktionerne forlænget til 17. januar, det meste er lukket, men daginstitutionerne er fortsat åbne. Det nye er dog denne opfordring til forældre fra Børne- og undervisningsministeriet: “Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode.” Læs mere på ministeriets hjemmeside HER

Hvad mener BUPL om det?

BUPL havde dog gerne set, at der var indført nødpasning, ifølge et indlæg d. 4. januar på deres hjemmeside.

Alternativt ville en løbende tilpasning i børnetallet være at foretrække, for som BUPLs formand Elisa Rimpler udtaler: ”Det har kommunerne slet ikke været gode nok til indtil nu. Når der er for mange kolleger syge eller til testning, så skal man justere i børnetallet.”

Desuden opfordres der til, at siden pædagoger nu varetager en så vigtig en samfundsfunktion, at de kommer frem i vaccinationskøen.

Gentofte kommune – en status

Gentofte kommune følger til punkt og prikke regeringens og sundhedsmyndighedernes anvisninger og ud fra de oplysninger, vi har fået fra kommunen, så er der i 75 % af institutionerne mødt ml. 90 og 100 % af børnene ind. I de resterende 25 % af institutionerne er der mødt ml. 70 og 90 % af børnene ind efter juleferien.

 

Der kom i fredags et sæt skærpede retningslinjer for dagtilbud fra Børne- og Undervisningsministeriet. Det bliver bl.a. kraftigt anbefalet, at forældre bærer visir eller mundbind, hvis de kommer ind i daginstitutionen – når det ikke det er muligt udelukkende at hente/bringe udendørs. Udover selvfølgelig at holde god afstand og håndhygiejne. I de justerede retningslinjer anbefales det også, at der indføres forskudte mødetider for at undgå mylder.

Dimensionering af dagtilbud

Det er desuden blevet muligt at kommunalbestyrelsen kan beslutte at dimensionere dagtilbud. Dimensionering kan i helt ekstraordinære tilfælde give mulighed for, at dagtilbud kan have kortere åbningstider, prioritere hvor lang tid de forskellige børn kan være der, og der kan anvendes andre lokaler eller forskudte mødetider. Der er fx mulighed for at tage færre børn ind, hvis mange ansatte er syge eller til test, og der ikke kan dækkes ind med andet personale.

BUPL: Kommuner skal træde i karakter

BUPL-formand Elisa Rimpler lægger ikke skjul på, at hun gerne havde set, at man gik over til nødpasning, indtil smittespredningen var under kontrol.

”Når det ikke sker, er det vigtigt, at kommunerne og forvaltningerne træder i karakter og bruger muligheden for at dimensionere antallet af børn, når der mangler personaleressourcer, tid og plads til at overholde de sundhedsfaglige retningslinjer og samtidig sikre nogle forsvarlige pædagogiske rammer. Det er ikke rimeligt, at det er den enkelte leder, som skal stå med afgørelsen af, hvilke børn der må komme og ikke komme,” siger Elisa Rimpler.

Læs mere om de opdaterede retningslinjer her: Ministerium justerer retningslinjer på dagtilbudsområdet | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)